Εγκαίνια για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας

Στις 3 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας (EHDS) ένα από τα κεντρικά δομικά στοιχεία μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις διασυνοριακές υπηρεσίες ψηφιακής υγείας και στοχεύει: Στην διασφάλιση της πρόσβασης, καθώς και της κοινής και βέλτιστης χρήσης δεδομένων υγείας για την παροχή […]