Τι είναι μια κοινότητα πρακτικής

Κοινότητα Πρακτικής είναι μια ομάδα ατόμων που δημιουργείται από την ανάγκη να επικοινωνούν ο ένας με τον άλλο με σκοπό την αλληλοϋποστήριξή τους, προκειμένου να αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον εργασιακό ή κοινωνικό τους χώρο, να συνεργάζονται και να οδηγούνται σ’ ένα κοινό σκοπό.

Τα μέλη μοιράζονται τους αμοιβαία καθορισμένους στόχους, τις πρακτικές, τις πεποιθήσεις, εμπειρίες, γνώσεις, προβλήματα, ενδιαφέροντα και τους όρους λειτουργίας της κοινότητας.

Η συνεργασία μεταξύ των μεμονωμένων μελών της κοινότητας επιτρέπει σε κάθε μέλος να δει τον εαυτό του ως τμήμα μιας συλλογικής εργασίας προς τους κοινούς στόχους της κοινότητας. Υπό αυτήν τη μορφή, μια κοινότητα είναι ένα αλληλοεξαρτώμενο σύστημα που καθορίζεται από τις προσπάθειες για συνεργασία των μελών της.

H διαδικασία δημιουργίας μιας Κοινότητας εμπεριέχει αμοιβαία δέσμευση, απαιτήσεις και κανόνες που αφορούν στον τρόπο αλληλεπίδρασης, την υπευθυνότητα και την κατανόηση και μάθηση μέσω της διαδικασίας δημιουργίας πρακτικών της Κοινότητας.

Κοινότητα Πρακτικής υπαλλήλων ΚΕΠ

Ο χώρος αυτός στοχεύει στη δημιουργία μιας Κοινότητας Πρακτικής των στελεχών των ΚΕΠ με κύρια επιδίωξη τη βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Τα μέλη της κοινότητας έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν, να συνεργάζονται και να συνδημιουργούν λύσεις σε θέματα που σχετίζονται με την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους και την επιμόρφωσή τους, μεταφέροντας τεχνογνωσία και συνεισφέροντας γνώση εκ των έσω.

Κοινότητα Πρακτικής στελεχών ΕΜΔΔ

Ο χώρος αυτός στοχεύει στη δημιουργία μιας Κοινότητας Πρακτικής των στελεχών του ΕΜΔΔ με κύρια επιδίωξη τη βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.Τα μέλη της κοινότητας έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν, να συνεργάζονται και να συνδημιουργούν λύσεις σε θέματα που σχετίζονται με την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους και την επιμόρφωσή τους, μεταφέροντας τεχνογνωσία και συνεισφέροντας γνώση εκ των έσω.