Δράσεις

Βραχυπρόθεσμες Δράσεις είναι έργα που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του πολίτη για επιμέρους ζητήματα, απαιτούν μικρό χρόνο ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης (συνήθως έως 6 μήνες και μέγιστο 12 μήνες) και τα οποία, μπορούν να δώσουν τάχιστα ικανοποιητικό – αλλά πιθανότατα όχι πλήρες- αποτέλεσμα, παρέχοντας έτσι την ευχέρεια χρόνου για να υλοποιηθεί ένα μεγαλύτερο -εφόσον απαιτείται – πιο πλήρες έργο σε χρόνους που συνήθως χρειάζονται για μεγάλα έργα.

Οι Βραχυπρόθεσμες Δράσεις εκπορεύονται από τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποφασίζονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο και η μελέτη και ανάλυσή τους ανατίθεται στην ΕΔΥΤΕ. H υλοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από την ίδια την ΕΔΥΤΕ είτε από ανάδοχο με προδιαγραφές και κριτήρια που θα διαμορφωθούν στην 1η φάση ανάλυσης.

Βραχυπρόθεσμες Δράσεις

Εφαρμογή με την οποία τα υπουργεία δύνανται να υποβάλλουν ψηφιακά την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης που θα συνοδεύει κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστική απόφαση μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας.
Πλατφόρμα διάθεσης στοιχείων πιστοποίησης πολιτών σε επιχειρήσεις και εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία και πάντα με την εξουσιοδότηση του πολίτη, έτσι ώστε να καταργηθεί η προσκόμιση ένχαρτων δικαιολογητικών που απαιτούνται καθημερινά από επιχειρήσεις και εκδίδονται από πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου.

Μηνιαίες Αναφορές

Πρόοδος εργασιών στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων ψηφιακών δράσεων που υλοποιεί / συντονίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Εσωτερικό Ενημερωτικό Δελτίο της Διεύθυνσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Ικανοτητων