Η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης (ΑΣυΡ) αποτελεί μια συστημική προσέγγιση για την κριτική αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων των προτεινόμενων κανονισμών από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και τη σύνοψη των τροποποιημένων ή καταργούμενων διατάξεων. Η πλατφόρμα ΑΣυΡ αναπτύχθηκε από την ΕΔΥΤΕ, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΓΓΝΚΘ) και λειτουργεί πιλοτικά:

  • επιτρέπει την καταγραφή, την αποτύπωση και τη μοντελοποίηση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων, καθώς και την καταγραφή των απαιτούμενων υποστηρικτικών εγγράφων τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων.

  • ενσωματώνει ένα μηχανισμό διαρκούς επικαιροποίησης των διαδικασιών, ώστε να υποστηρίζει το στόχο του νομοθέτη: «η διαρκής τήρηση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και η συνεχής και αποκλειστική ενημέρωσή του με τις μεταβολές απλούστευσης».

  • αποτελεί προαπαιτούμενο και προπομπό του διακριτού έργου της απλούστευσης των διαδικασιών, το οποίο έχει ως σκοπό την κατάργηση ή μείωση των απαιτούμενων βημάτων ή/και δικαιολογητικών.

Η πλατφόρμα ΑΣυΡ συγκεντρώνει όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης συνεπειών σε ένα μόνο σημείο, δημιουργώντας έτσι μια βάση γνώσεων για τον αντίκτυπο όλων των προηγούμενων κανονισμών και υποστηρίζοντας μια καλύτερη διαχείριση των νομοθετικών ρυθμίσεων στο μέλλον. Η πλατφόρμα και η διαδικασία ΑΣυΡ υιοθετούν τις κατευθυντήριες αρχές και συστάσεις του ΟΟΣΑ για την ποιότητα και την απόδοση των κανονιστικών ρυθμίσεων.

Αναπτύχθηκε υλοποιώντας τη στρατηγική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Δημοσίου και τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Νομοθετικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων για καλύτερη παρακολούθηση και ψηφιακή εκτέλεση της διαδικασίας σύνταξης των ΑΣυΡ, και έλαβε υπόψη τις αρχές της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού που αφορούν τη δημιουργία ανοικτών δεδομένων μετατρέποντας τα δημόσια διαθέσιμα (σε μορφή PDF) έγγραφα εκθέσεων ΑΣυΡ σε ένα σύνολο δεδομένων που μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως.