Εργαλεία και Ανοιχτά Πρότυπα

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η Δημόσια Διοίκηση καλείται να επανακαθορίσει το ρόλο της, να εκσυγχρονίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και να αναβαθμίσει το είδος αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνεργάζεται με ειδικευμένους σε θέματα έρευνας, σχεδιασμού και υλοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίοι υιοθετούν και προωθούν τα ανοιχτά πρότυπα, το ανοιχτό λογισμικό, τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό και ευέλικτες μεθοδολογίες υλοποίησης.

Απώτερος σκοπός είναι μέσα από τα έργα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται, να επιλέγονται, να αναδεικνύονται και να αναπτύσσονται εργαλεία, μεθοδολογίες και καλές πρακτικές που προωθούν την καινοτομία και την εφαρμογή τους σε όλο το εύρος της Δημόσιας Διοίκησης

Πρόκειται για τρία εγχειρίδια που αποσκοπούν, κατά κύριο λόγο στη διάχυση της πληροφορίας, της γνώσης, των υφιστάμενων κατά περίπτωση κανόνων και των καλών πρακτικών ανάλογα με το αντικείμενο και στη διευκόλυνση των συνεργατών για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στα έργα που υλοποιούμε.

Εδώ περιγράφονται οι βασικές σχεδιαστικές αρχές για την αρχιτεκτονική ιστοτόπων του ελληνικού δημοσίου.Οι αρχές αυτές θα πρέπει να καθοδηγούν το σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση των ιστοτόπων φορέων του Δημοσίου.

Το Tech Radar είναι μια τεχνική τεκμηρίωση που λειτουργεί ως portfolio για να απεικονίσετε τις τεχνολογίες και τις μεθοδολογίες ενός ιδρύματος, να παρακολουθήσετε τις νέες τάσεις και να εντοπίσετε ποια εργαλεία πρέπει να αφαιρεθούν.

Πρόκειται για δράσεις που, αξιολογούμενες, αποδεικνύονται – τόσο κατά την ανάπτυξή τους όσο και στο αποτέλεσμά τους – επιτυχημένες, αποτελεσματικές σε μια συγκεκριμένη κατάσταση ή σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον ή ακόμη και παραδειγματικές.