Το νέο σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών καθηγητών αποτελεί τμήμα του σχεδιασμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και είχε συμπεριληφθεί στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, στοχεύοντας στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και τη βελτίωση διαδικασιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Μέσα από την εφαρμογή anaplirotes.gov.gr μειώνεται η γραφειοκρατία και διευκολύνονται ταυτόχρονα καθηγητές και διοίκηση σε όλα τα στάδια της επιλογής αναπληρωτών. Με τη διασύνδεση των κατάλληλων μητρώων, η νέα διαδικασία είναι πιο απλή, πιο γρήγορη και πιο αξιόπιστη, ενώ η ψηφιακή αναδιοργάνωση της πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών εξυπηρετεί τόσο τους ίδιους τους διδάσκοντες, όσο και την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Την πλατφόρμα σχεδίασε, ανέλυσε και ανέπτυξε η Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ. Αναπτύχθηκε ως ανοιχτή εφαρμογή λογισμικού διαθέσιμη στο gitlab και διαθέτει τεχνική καινοτομία, καθώς χρησιμοποιεί kubernetes και Βatch Digital Sign για την εξυπηρέτηση του μεγάλου όγκου των ψηφιακών συμβάσεων.

Είναι μια καινοτόμος, πράσινη εφαρμογή καθώς μειώνει σημαντικά τις μεταφορές, τη γραφειοκρατία, τις ώρες λειτουργίας των υποδομών της δημόσιας διοίκησης και τις ώρες εργασίας. Η καινοτομία βοήθησε να αναπτυχθούν σημαντικές διαλειτουργικότητες σε κεντρικές εφαρμογές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως το ΟΠΣΥΔ και το myschool. Με τον τρόπο αυτό, βελτιστοποιούνται και αυτοματοποιούνται διεργασίες για την πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ). Αυτό σημαίνει ότι απαλλάσσονται από χρονοβόρες διαδικασίες και μετακινήσεις τόσο οι ίδιοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί όσο και τα διοικητικά όργανα, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Εκπαιδευτικές Περιφέρειες και η Κεντρική Υπηρεσία και, παράλληλα, ενισχύεται η διαφάνεια της διαδικασίας και η αδιαβλητότητα του συστήματος.