ΕΕ: Νέα ψηφιακή στρατηγική για την επόμενη γενιά

Τη νέα ψηφιακή στρατηγική με θέμα την «ψηφιακή Επιτροπή νέας γενιάς» ενέκρινε στις 30 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για εσωτερική στρατηγική που διαμορφώνει ένα όραμα για μια διοίκηση ψηφιακά μετασχηματισμένη και πιο ευέλικτη, η οποία θα συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, ιδίως της ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Πράσινης […]