Προώθηση της Διαφάνειας και της Ασφάλειας στο Λογισμικό: Μια βαθύτερη ανάλυση στις λύσεις SBOM και SPDX

Την Τετάρτη 13η Μαρτίου 2024, η Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Ικανοτήτων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET πραγματοποίησε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση με θέμα “Προώθηση της διαφάνειας και της ασφάλειας στο λογισμικό: Μια βαθύτερη ανάλυση στις λύσεις SBOM και SPDX” (Advancing Transparency and Security in Software: A Deep Dive into SBOM and SPDX Solutions). Η παρουσίαση […]