rfesdawaq

Σήμερα, η αγορά υπηρεσιών Cloud σε ολόκληρο τον πλανήτη, κυριαρχείται από μια ολιγοπωλιακή κατάσταση, όπου μια μικρή ομάδα εταιρειών με έδρα στις ΗΠΑ ελέγχει το 80% της αγοράς! Η δημιουργία των “γιγάντων του Cloud” εμποδίζει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς Cloud, δημιουργώντας προβλήματα, αυξάνοντας το κόστος και βλάπτοντας τόσο την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας όσο και την αγοραστική δύναμη των ευρωπαίων τελικών πελατών.

Για την επίλυση αυτής της προβληματικής κατάστασης, η πρωτοβουλία Open Services Cloud στοχεύει στη διαμόρφωση νέων υπηρεσιών και συνθηκών στην αγορά. Η αξιοποίηση ενός ανοικτού Cloud θα οδηγήσει σε ένα νέο οικοσύστημα – μια νέα αγορά για την προώθηση της πλήρους ισχύος των αυτοδιαχειριζόμενων υπηρεσιών διαχείρισης, μέσω:

 • Αύξησης της ποιότητας των χαρτοφυλακίων υπηρεσιών για τους παρόχους υπηρεσιών Cloud όλων των μεγεθών.
 • Ενεργοποίησης της πραγματικής φορητότητας και διαλειτουργικότητας του Cloud τόσο για τους προμηθευτές λογισμικού όσο και για τους χρήστες.
 • Βελτιστοποίησης του κόστους ολοκλήρωσης

Σχετικά με όλα αυτά, τον Απρίλιο του 2023 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το Workshop “Unlock the Cloud. Open New Markets” από το ECLIPSE Foundation. Η ΕΔΥΤΕ συμμετείχε σε αυτό με σκοπό την ενεργή συνεισφορά στην απάντηση του βασικού ερωτήματος: «Πώς η διαλειτουργικότητα του νέφους μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την ψηφιακή κυριαρχία της ΕΕ»; Επίσης παρουσιάστηκαν προτάσεις για υιοθέτηση στο διαμορφούμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Στο Workshop συμμετείχαν ομιλητές στελέχη του ECLIPSE Foundation και σημαντικών φορέων όπως η Huawei, OSB Alliane, Fraunhofer, STACKIT, Gaia-X και CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe)

Τα βασικά σημεία:

 • Οι τρεις κύριοι US Cloud Hyperscalers, ελέγχουν το 80% της αγοράς στην Ευρώπη!
 • Η τρέχουσα έκδοση του κανονιστικού πλαισίου εν επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή και αξιοποίηση Open Cloud Services
 • Θα είναι καθοριστική η υιοθέτηση Back-End APIs που θα επιτρέψουν πραγματική και πλήρη διαλειτουργικότητα

Στο Workshop παρουσιάστηκε και διανεμήθηκε η ειδική μελέτη για την αγορά του Cloud,η οποία εκτιμά το μέγεθός της σχεδόν στα 190 δισ. ευρώ στην ΕΕ το 2022, με προβλεπόμενη ετήσια αύξηση 13% για την επόμενη δεκαετία.

Η μελέτη επισημαίνει ότι το Cloud λειτουργεί ως βασικός καταλύτης στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανικών οικοσυστημάτων και παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει τόσο τα νομικά όσο και τα τεχνικά βήματα που απαιτούνται για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα του Cloud.

Τα κύρια συμπεράσματα της Μελέτης:

Το κόστος των υπηρεσιών cloud αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, πλήττοντας τόσο την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας όσο και την αγοραστική δύναμη των ευρωπαίων τελικών πελατών.

Παρά τα ιστορικά πλεονεκτήματα της ΕΕ στον τομέα του λογισμικού εφαρμογών με ηγέτες όπως η SAP, η Dassault Systèmes και η Siemens Software… το οικοσύστημα των παρόχων υπηρεσιών νέφους (CSP) στην ΕΕ παραμένει μικρό και περιορισμένο ως προς την ικανότητά του να αναπτυχθεί. Οι παίκτες της ΕΕ κατέχουν μόνο 16% μερίδιο αγοράς στην αγορά SaaS της ΕΕ και το μερίδιο αυτό τείνει να μειώνεται με την πάροδο των ετών.

Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ολιγοπωλιακή κατάσταση στην αγορά Cloud της ΕΕ, με το 90% των μεριδίων αγοράς να ανήκει σε τρεις παρόχους (AWS, Microsoft και Google), προκαλώντας στρέβλωση του ανταγωνισμού με τρεις τρόπους:

 • Κλείδωμα των καταναλωτών. Καθίσταται αδύνατο για τους προμηθευτές λογισμικού να αντικαταστήσουν τον πάροχο υπολογιστικού νέφους με άλλον.
 • Κλείδωμα των προμηθευτών λογισμικού. Αδυνατούν οι πάροχοι υπηρεσιών Cloud (CSP) να προτείνουν τις υπηρεσίες τους σε προγραμματιστές SaaS που έχουν ήδη συνεργαστεί με άλλον CSP.
 • Αθέμιτος ανταγωνισμός. Όταν ένας κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών Cloud (CSP) μπορεί να χρησιμοποιήσει τη θέση του για να παρεμποδίσει την ποιότητα της προσφοράς των ανταγωνιστών του.

Μια τέτοια κατάσταση αποτελεί απειλή για την ψηφιακή κυριαρχία της ΕΕ. Ολόκληρη η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει κίνδυνο εξάρτησης, δεδομένης της σημασίας που έχει το λογισμικό που βασίζεται στο νέφος σε τμήματα της βιομηχανίας της.

Ωστόσο, αυτή η ολιγοπωλιακή κατάσταση και οι συνέπειές της θα μπορούσαν να επιλυθούν μέσω της οικοδόμησης ενός νομικού και τεχνικού πλαισίου που θα επιτρέπει την πλήρη διαλειτουργικότητα του Cloud. Η πρόσφατη πρόταση “Data Act” είναι η ευκαιρία για την οικοδόμηση ενός τέτοιου πλαισίου, περιέχει ήδη κανονιστικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα του Cloud και τη φορητότητα των δεδομένων, το OSC θα το επέτρεπε τεχνικά.

Το Open Services Cloud είναι ένα πλαίσιο ανοικτού κώδικα που αποσκοπεί στην απλούστευση της εγγενούς πολυπλοκότητας των σημερινών προσφορών Cloud καλύπτοντας πολλαπλές πτυχές:

Ένα σημασιολογικό επίπεδο – το πλαίσιο διαθέτει ένα ουδέτερο σημασιολογικό επίπεδο για το νέφος, τη γλώσσα διαμόρφωσης Open Services Cloud Configuration Language, OCL. Πρόκειται για μια περιγραφική γλώσσα που επιτρέπει, μέσω μιας τυποποιημένης δομής κώδικα, την περιγραφή των υπηρεσιών και των αναπτύξεων φόρτου εργασίας στο Cloud.

Μια πλατφόρμα ενορχήστρωσης– αυτό το στοιχείο εξασφαλίζει τη συνοχή των αναπτύξεων σε πολλαπλά Clouds. Επιτρέπει στους χρήστες να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται εφαρμογές σε διάφορες πλατφόρμες Cloud μέσω μιας κεντρικής κονσόλας, ενώ παράλληλα παρέχει δυνατότητες διαχείρισης δεδομένων, καταργώντας τον εγκλωβισμό σε Cloud.

Συνολικά, η εισαγωγή του Open Services Cloud στην αγορά θα αποτελέσει πολλαπλά πλεονεκτήματα που θα ωφελήσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη:

1. Βελτιστοποίηση του κόστους ενσωμάτωσης, καθώς οι πάροχοι υπηρεσιών cloud και οι συντάκτες λογισμικού αντιμετωπίζουν μια πρόκληση ενσωμάτωσης στο cloud που τώρα θα μετριαστεί

2. Αποδοτικότητα του κόστους της αγοράς, καθώς το Open Services Cloud θα επιφέρει συνέργειες με τη μείωση της πολυπλοκότητας για την ανάπτυξη σε πολλαπλά Clouds, επιτρέποντας σε όλα τα μέρη να απλοποιήσουν την ανάπτυξη έργων μεταξύ των Clouds. Αυτή η αυξημένη ανταγωνιστικότητα θα μειώσει το συνολικό κόστος, καθώς θα μειωθεί το φαινόμενο του εγκλωβισμού.

3. Διαχείριση δεξιοτήτων, αφού στις περισσότερες χώρες, η αγορά για ειδικούς σε θέματα Cloud είναι πολύ κορεσμένη και οι προμηθευτές λογισμικού δεν μπορούν να “προτυποποιήσουν” τις αναπτύξεις τους λόγω της τεράστιας ποικιλίας των διαθέσιμων πλατφορμών Cloud.

Η φορητότητα του Cloud θα εξασφαλιζόταν με την παροχή ενός τυποποιημένου τρόπου ανάπτυξης των έργων σε οποιοδήποτε Cloud. Το Open Services Cloud αίρει τα εμπόδια της επανατοποθέτησης των έργων αλλού, επιτρέποντας μεγαλύτερη κινητικότητα και μειώνοντας δραστικά τις σχετικές καθυστερήσεις.

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ευρεία υιοθέτηση ενός λειτουργικού Νέφους Ανοικτών Υπηρεσιών (OSC) που επιτρέπει πραγματική διαλειτουργικότητα και φορητότητα των δεδομένων του νέφους, θα έχει τα εξής αποτελέσματα:

 • Αντίκτυπο για την αγορά υπηρεσιών νέφους της ΕΕ κατά την περίοδο 2025-2030:

Μείωση των τιμών των υπηρεσιών νέφους για τους καταναλωτές της ΕΕ έως και

13% (2,2%/έτος).

 • Πρόσθετη αύξηση των υπηρεσιών νέφους έως και 15% (2,5%/έτος).

Αυτό θα αντιπροσώπευε πρόσθετη ανάπτυξη +94 δισ. ευρώ για την

για την ευρωπαϊκή οικονομία κατά την περίοδο 2025-2030.

+5 μονάδες μεριδίων αγοράς για τις εταιρείες που εδρεύουν σε

ΕΕ στην αγορά επιχειρηματικού λογισμικού της ΕΕ (+10 μονάδες για τις εταιρείες της ΕΕ Cloud Service Providers).

 • Αύξηση +2 μονάδες μεριδίων αγοράς για τις ΜΜΕ στην αγορά υπηρεσιών νέφους της ΕΕ από 7% σε 9%. Αυτό θα αντιπροσώπευε μια πρόσθετη αύξηση κατά

+22 δισ. ευρώ για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ κατά την περίοδο 2025-2030.

Τα αποτελέσματα αυτά θα επέτρεπαν στη συνέχεια σε μεγαλύτερη υιοθέτηση των υπηρεσών νέφους, η οποία θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη ψηφιοποίηση, οδηγώντας σε οικονομίες κλίμακας και πρόσθετη μείωση του κόστους, σε έναν ενάρετο κύκλο

Ολοκληρη η Μελέτη εδώ

________________________________________________________________________

Το Ίδρυμα Eclipse είναι μία διεθνής μη κερδοσκοπική ένωση που υποστηρίζεται από πάνω από 355 μέλη, συμπεριλαμβανομένων ηγετών της βιομηχανίας που εκτιμούν τον ανοικτό κώδικα ως βασικό παράγοντα για την επιχείρησή τους στρατηγικές τους. Παρέχει την παγκόσμια κοινότητα ατόμων και οργανισμών με ένα ώριμο, επεκτάσιμο και επιχειρηματικό φιλικό περιβάλλον για λογισμικό ανοικτού κώδικα συνεργασία και καινοτομία.

Το Ίδρυμα φιλοξενεί το Eclipse IDE, Jakarta EE και πάνω από 415 έργα ανοικτού κώδικα,

συμπεριλαμβανομένων χρόνων εκτέλεσης, εργαλείων, προδιαγραφών και πλαίσια για εφαρμογές cloud και edge, IoT, τεχνητή νοημοσύνη, αυτοκινητοβιομηχανία, μηχανική συστημάτων, ανοικτά σχέδια επεξεργαστών και πολλά άλλα.

_________________________________________________________________________