Οι υπηρεσίες

Ο Κόμβος Καινοτομίας GR digiGOV-innoHUB θα προσφέρει μια βασική γκάμα υπηρεσιών, ο πυρήνας των οποίων συνοψίζεται ως εξής:

 • Δοκιμή πριν την επένδυση:
 1. Εργαστήριο DigiGOV – ένα περιβάλλον πειραματισμού και δοκιμών για δημόσιους οργανισμούς, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (SMEs), ερευνητές και πολίτες, για να αναπτύξουν πιθανές υπηρεσίες, να πειραματιστούν με αναδυόμενες τεχνολογίες, να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις και να παρουσιάσουν πρωτότυπα καινοτόμων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας προηγμένες υποδομές ICT, Υποστήριξη σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών, μοντελοποίηση BPMN, ψηφιακή ωριμότητα και αξιολογήσεις TRL
 2. Πιλοτικός σχεδιασμός και συντονισμός μικρής και μεσαίας κλίμακας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) και δημόσιους οργανισμούς. σε συνεργασία με τις περιφερειακές και δημόσιες αρχές

 

 • Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης στοχευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης με χρήση φυσικών και εικονικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, τα οποία θα περιλαμβάνουν:
 1. Ένα γρήγορο μάθημα – MiniMBA – για την ψηφιακή διακυβέρνηση και τις δημόσιες υπηρεσίες
 2. Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) σε διάφορα θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαχείρισης καινοτομίας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΕΚΔΔΑ, επιπλέον της αξιοποίησης και εμπλουτισμού της πρωτοβουλίας της Εθνικής Ψηφιακής Ακαδημίας
 3. Παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων

 

 • Υποστήριξη σε χρηματοδότηση και επενδύσεις μέσω:
 1. DigiGOV Agora, μια εικονική ψηφιακή αγορά, όπου οι ανάγκες θα μπορούσαν να συνδυαστούν με καινοτόμες λύσεις ξεκινώντας από τα βασικά βήματα αξιολόγησης και ανεβάζοντας την κλίμακα στις διαδικασίες RFI – RFP
 2. Διαδικτυακά σεμινάρια ετοιμότητας επενδυτών, παρουσιάσεις εκδηλώσεων με VC και επιχειρηματικούς “αγγέλους”
 3. Υποστήριξη ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων/νέων επιχειρηματιών

 

 • Ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος καινοτομίας και διευκόλυνση της δικτύωσης μέσω:
 1. Μια ψηφιακή πλατφόρμα για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κοινή χρήση λύσεων που βασίζονται σε ανοιχτά πρότυπα και εφαρμογές ανοιχτού κώδικα για δημόσιες διοικήσεις, επιχειρήσεις και πολίτες
 2. Διοργάνωση εργαστηρίων Design Thinking που απευθύνονται στο στελεχιακό δυναμικό του δημόσιου τομέα για τη δημιουργία ιδεών και τη συν-ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
 3. Ετήσια bootcamps για διάφορες προκλήσεις που σχετίζονται με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

 

Ο κόμβος θα λειτουργεί ως ένας νέος εικονικός αποκεντρωμένος οργανισμός, με έδρα την ΕΔΕΤ Α.Ε. και κέντρα δραστηριότητας στις εγκαταστάσεις των ιδρυτικών εταίρων του. Θα διοικείται από μια αρμόδια Ομάδα Διαχείρισης και θα υποστηρίζεται από Επιτροπή Στρατηγικής / Συμβουλευτικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή των Στρατηγικών Εταίρων και των Βασικών Δικαιούχων. Θα ακολουθεί την αρχή της Ανοιχτής Διακυβέρνησης, με συνεχή διαβούλευση με τους διάφορους φορείς του οικοσυστήματος.