Το έργο ACROSS στοχεύει να διευκολύνει τις διασυνοριακές μετακινήσεις πολιτών εντός των κρατών-μελών της ΕΕ με την παροχή ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος διασυνοριακών ψηφιακών υπηρεσιών, διαλειτουργικών και σχεδιασμένων με επίκεντρο τον χρήστη, το οποίο παράλληλα θα διασφαλίζει για τον πολίτη την κυριαρχία και τον έλεγχο των προσωπικών του δεδομένων.

Η εύρεση κατοικίας στη χώρα προορισμού του μετακινούμενου, η έκδοση και κατάθεση δικαιολογητικών σε αρμόδιους φορείς , όπως είναι το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, η απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας όταν πρόκειται για σπουδές στο εξωτερικό, είναι μερικά από τα ζητήματα που καλείται να διεκπεραιώσει κάποιος κατά τη μετάβασή του σε κράτος της ΕΕ, έως την ολοκλήρωση της εγκατάστασής του.

Η ΕΔΥΤΕ είναι στρατηγικός εταίρος στο έργο και συντονίζει τις εργασίες για τoν καθορισμό, τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση αληθινών περιπτώσεων χρήσης (use case scenarios) σε τρεις διαφορετικούς Δημόσιους Τομείς -Ελλάδα, Γερμανία, Λετονία- με στόχο την επικύρωση της μεθοδολογικής προσέγγισης του ACROSS και την απόδειξη της σκοπιμότητάς του.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσαρμογή εθνικών υπηρεσιών στους υπάρχοντες κανονισμούς και τις προσεγγίσεις για τη διασυνοριακή κινητικότητα (Ενιαία Ψηφιακή Πύλη SDG, αρχή μόνον άπαξ (once only principle), κόμβος eIDAS), καθώς και στην εφαρμογή του Πλαισίου Διακυβέρνησης Δεδομένων.