Untitled-design-27
Εργαλείο τεκμηρίωσης και παρακολούθησης της ροής κάθε ρυθμιστικής πρωτοβουλίας, από την ΕΔΥΤΕ

Η τεχνογνωσία και οι υποδομές της ΕΔΥΤΕ θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί ενεργά η υλοποίηση της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης (ΑΣΡ), εργαλείο που χρησιμοποιείται διεθνώς, προκειμένου να παράσχει την αναγκαία ποσοτική και ποιοτική τεκμηρίωση των συνεπειών (θετικών ή αρνητικών) κάθε ρυθμιστικής πρωτοβουλίας, με εφαρμογή στην οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και γενικά την καθημερινότητα του πολίτη.

Το συγκεκριμένο εργαλείο εισήχθη στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 2006 με την Εγκύκλιο του Πρωθυπουργού Υ6/2006 και στη συνέχεια θεσμοθετήθηκε με το ν. 4048/2012. Ωστόσο, το γεγονός ότι αποτελούσε απλώς ένα εκ των πολλών συνοδευτικών κειμένων ενός νομοσχεδίου στη Βουλή, δεν διευκόλυνε την ουσιαστική εφαρμογή του στο ελληνικό νομοθετικό περιβάλλον. Η έλλειψη αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου της ποιότητας της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας κατέστησε τη συμπλήρωση της σχετικής έκθεσης συνήθως μια τυπική διαδικασία, στην καλύτερη περίπτωση μια απλή παράφραση της αιτιολογικής έκθεσης.

Με το νόμο 4622/2019 θεσμοθετήθηκε μια συνεκτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, η οποία ενσωματώνει τόσο όλες τις επιμέρους εκθέσεις που ήδη προβλέπονταν – αιτιολογική έκθεση, εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, έκθεση γενικών συνεπειών, έκθεση διαβούλευσης – όσο και δύο νέες εκθέσεις θεμελιώδους σημασίας, την έκθεση νομιμότητας και την έκθεση εφαρμογής. Η ΑΣΡ αποτελείται από οκτώ διακριτές ενότητες και συνολικά σαράντα πεδία, ενώ υποβάλλεται και ελέγχεται από το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της ΓΓ Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Συντονισμού των Υπουργείων.

Το έργο που έχει ανατεθεί στην ΕΔΥΤΕ, αφορά στη δημιουργία web εφαρμογής με την οποία τα υπουργεία θα μπορούν να συντάξουν και να υποβάλουν ψηφιακά την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης που θα συνοδεύει κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κάθε κανονιστική απόφαση μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας. Η εφαρμογή της ΑΣΡ έχει αναπτυχθεί με στοιχεία Ελεύθερου Λογισμικού σε Javascript (Express – Node.js web application framework) με τη χρήση εξειδικευμένων βιβλιοθηκών για διαχείριση αρχείων, αυτόματη παραγωγή PDF εγγράφων κλπ. Θα λειτουργήσει σε VM στην υποδομή okeanos της ΕΔΥΤΕ, καθώς κατ’ αρχήν δεν αναμένεται να έχει μεγάλο επεξεργαστικό φόρτο, ενώ η αρχιτεκτονική Model-Route-Controller-Service που υλοποιείται, διαχωρίζει το front από το back-end και επιτρέπει ελέγχους σε δύο επίπεδα, αυξάνοντας την ευελιξία και την ασφάλεια της προτεινόμενης λύσης.

Στο ίδιο πλαίσιο αναπτύσσεται και η Σημειογραφία Μοντελοποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPMN: Business Process Modeling Notation), ένα σύνολο συμβόλων, τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή διαγραμμάτων που μοντελοποιούν με κάθε λεπτομέρεια τις επιχειρησιακές διαδικασίες και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση.
Η BPMN αναπτύχθηκε από το OMG (Object Management Group, ένα διεθνές, μη-κερδοσκοπικό κονσόρτσιουμ, το οποίο αναπτύσσει τεχνολογικά πρότυπα). Σ’ αυτό συμμετέχουν προμηθευτές, ακαδημαϊκά ιδρύματα, κυβερνητικοί οργανισμοί, αλλά και τελικοί χρήστες κι έχει πολλά κοινά με την UML, την Ενοποιημένη Γλώσσα Σχεδίασης Προτύπων. Η πρώτη του έκδοση δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2004 και η τρέχουσα είναι η BPMN 2.0.2, η οποία δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2013.

Στόχος της BPMN είναι η δημιουργία ενός τυπικού και κοινού τρόπου επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων σε μια επιχειρησιακή διαδικασία, για τη δημιουργία σαφών και κοινά αποδεκτών συμβολισμών αναπαράστασης των επιχειρησιακών διαδικασιών, με ακριβή περιγραφή της λειτουργία τους. Προφανώς, αποτελεί ανοικτό πρότυπο στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

https://www.techomoro.com/what-are-the-benefits-of-using-express-js-for-backend-development/

https://relevant.software/blog/7-benefits-of-node-js-for-startups/

https://www.tutorialsteacher.com/nodejs/expressjs

https://tsh.io/blog/why-use-nodejs/