580 (5)
Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα data.gov.gr, για την αξιοποίησή τους σε εφαρμογές

Ο δρόμος για την ελεύθερη πρόσβαση στα ανοικτά δημόσια δεδομένα είναι πλέον ανοικτός, μετά την πρόσφατη λειτουργία της πλατφόρμας data.gov.gr, η οποία σχεδιάστηκε εξαρχής με στόχο «τον εκσυγχρονισμό και τη ριζική ανανέωση της ως τώρα υποδομής ανοικτών δεδομένων του Δημοσίου, ώστε αυτά να παρέχονται με άμεσα αξιοποιήσιμο τρόπο, για ερευνητικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς».

Η ανανεωμένη εκδοχή της πλατφόρμας περιλαμβάνει, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, δεδομένα του Δημοσίου σε ευρύτατο φάσμα τομέων, από τις μετακινήσεις και τις βροχοπτώσεις ως το δημογραφικό και την εγκληματικότητα, συγκεντρωμένα σε 38 σειρές δεδομένων και 9 θεματικές κατηγορίες στα πρότυπα του gov.gr, τα οποία διατίθενται ανοικτά και δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο. Με τη λειτουργία της δημιουργείται για πρώτη φορά ένα κοινό σημείο συγκέντρωσης (data lake) δημόσιων δεδομένων, με αξιοποίηση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών και εναρμόνιση διαφόρων κατηγοριών υπό ενιαία αρχιτεκτονική, όσον αφορά στη διαχείριση και τη χρήση τους. Η ανανεωμένη πλατφόρμα προσφέρει αυτά τα δεδομένα στον πολίτη, τον ερευνητή και τον επιχειρηματία σε μορφή API (Application Programming Interface – Διασύνδεση Προγραμματισμού Εφαρμογών), ώστε να μπορεί να τα εντάξει εύκολα σε άλλες πλατφόρμες και εφαρμογές, όπως γίνεται ήδη διεθνώς.

Η λειτουργία του data.gov.gr αναβαθμίζει τις προοπτικές της ψηφιακής θέσης της Ελλάδας, επιλύοντας μία ακόμη εκκρεμότητα, καθώς τα ανοιχτά δεδομένα συνιστούν παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, αύξησης του ΑΕΠ και της απασχόλησης, αλλά και προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024, μέσω του Νόμου 4727/2020 για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που ενσωματώνει την συγκεκριμένη Οδηγία στο εθνικό της δίκαιο, εκσυγχρονίζοντας το νομοθετικό πλαίσιο που είχε τεθεί με τον νόμο 4305/2014.