Τα ανοικτά πρότυπα είναι δημόσια διαθέσιμες προδιαγραφές και κατευθυντήριες γραμμές που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι διαφορετικά συστήματα, λογισμικό και τεχνολογίες μπορούν να επικοινωνούν και να λειτουργούν απρόσκοπτα μεταξύ τους. Τα πρότυπα αυτά προωθούν τη διαλειτουργικότητα, μειώνουν το κόστος και αποφεύγουν τις εξαρτήσεις από έναν μόνο προμηθευτή λογισμικού, ενισχύοντας έτσι την ευελιξία και την καινοτομία σε διάφορους τομείς. Με την τήρηση ανοικτών προτύπων, οι οργανισμοί και οι κυβερνήσεις μπορούν να προωθήσουν ένα πιο συνεργατικό και ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον.

O νόμος για τη Διαλειτουργική Ευρώπη, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2024, αντιπροσωπεύει την προώθηση της ψηφιακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την προώθηση της χρήσης ανοικτών προτύπων και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, ο νόμος επιδιώκει να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών, να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και να στηρίξει την καινοτομία.

Η πρωτοβουλία Interoperable Europe αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου δικτύου συνεργασίας που θα διευκολύνει την απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων και υπηρεσιών μεταξύ διαφορετικών συστημάτων, οργανισμών και χωρών εντός της ΕΕ. Η Πράξη ενθαρρύνει την ευρεία διαθεσιμότητα και χρήση ανοικτών δεδομένων για την προώθηση της διαφάνειας και την προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων. Τα πρότυπα ανοικτών δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν τα 1,7 εκατομμύρια δημόσια διαθέσιμα σύνολα δεδομένων στο data.europa.eu παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές στους παρόχους δεδομένων μας. Τα πρότυπα αυτά οδηγούν στην ομογενοποίηση και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των κρατών μελών, επειδή τα σύνολα δεδομένων πρέπει να αναρτώνται στον ίδιο μορφότυπο.

Η ενσωμάτωση των προτύπων ανοικτών δεδομένων στο πλαίσιο του νόμου για τη Διαλειτουργική Ευρώπη αποδεικνύει την αφοσίωση της Επιτροπής στη δημιουργία μιας συνδεδεμένης Ευρώπης στον ψηφιακό δημόσιο τομέα. Αυτό διασφαλίζει ότι οι πολύτιμες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς και περιφέρειες, ενώ οι κυβερνήσεις κερδίζουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τους πολίτες.

Πηγή: https://data.europa.eu/en/news-events/news/embracing-open-standards-open-data-ecosystem-interoperability-across-europe