SABER

Η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διαμόρφωση των κοινωνιών και στην προώθηση του ατομικού δυναμικού. Ωστόσο, η ποιότητα της εκπαίδευσης διαφέρει σημαντικά σε διάφορες περιοχές και χώρες, οδηγώντας σε άνισες ευκαιρίες και αποτελέσματα για τους μαθητές. Τα τελευταία χρόνια, η διαθεσιμότητα ανοικτών δεδομένων για την εκπαίδευση έχει αναδειχθεί ως ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση και την αντιμετώπιση αυτών των ανισοτήτων. Το παρόν άρθρο διερευνά τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται τα ανοικτά δεδομένα στην εκπαίδευση για τον εντοπισμό και τη γεφύρωση του χάσματος στην ποιότητα της εκπαίδευσης, με έμφαση σε παγκόσμια έργα και τοπικές πρωτοβουλίες.

Παγκόσμια έργα και ανοικτά δεδομένα

  1. Η πύλη Education Statistics (EdStats) της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο αξιοποιούνται τα ανοικτά δεδομένα σε παγκόσμια κλίμακα. Το EdStats παρέχει πληθώρα δεδομένων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, καλύπτοντας θέματα όπως η πρόσβαση, η πολιτική, τα μαθησιακά αποτελέσματα και οι δαπάνες από χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι ερευνητές, οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα για να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις επιδόσεις. Μέσω του EdStats, το StatPlanet επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν διαδραστικούς χάρτες και γραφήματα βασιζόμενοι σε εκπαιδευτικά στατιστικά δεδομένα, προσφέροντας συγκρίσεις και οπτικοποιήσεις που βοηθούν στον εντοπισμό ανισοτήτων και τάσεων. Για παράδειγμα, οι χώρες μπορούν να συγκριθούν με βάση τα ποσοστά αλφαβητισμού, τις αναλογίες εγγραφής ή τις αναλογίες καθηγητών προς μαθητές για την καλύτερη κατανόηση των διαφορών στην ποιότητα της εκπαίδευσης.
  2. Ένα άλλο πολύτιμο εργαλείο που παρέχεται από την Παγκόσμια Τράπεζα είναι η συστημική προσέγγιση για καλύτερα αποτελέσματα στην εκπαίδευση (SABER). Το SABER αξιολογεί την ποιότητα των εκπαιδευτικών πολιτικών σε διάφορες χώρες, επιτρέποντάς τους να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους με άλλες και να εντοπίσουν τομείς προς βελτίωση. Αυτή η προσέγγιση με βάση τα δεδομένα δίνει τη δυνατότητα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει στοιχείων και να υιοθετούν επιτυχημένες πρακτικές από άλλα έθνη.

 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σύγκριση του Κοσσυφοπεδίου με έξι γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά την ανάπτυξη της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Μέσω της ανάλυσης των δεδομένων, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία της προσέγγισής τους στην πρώιμη εκπαίδευση και να εφαρμόσουν στοχευμένες στρατηγικές για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

 

Τοπικές πρωτοβουλίες και ανοικτά δεδομένα

Σε πιο τοπικό επίπεδο, το Ολλανδικό Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών έχει κάνει βήματα για την αντιμετώπιση των περιφερειακών διαφορών στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Έχουν εισαγάγει ένα αντισταθμιστικό τέλος για τα δημοτικά σχολεία με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως ο αριθμός των μαθητών ανά σχολείο. Ωστόσο, η διασφάλιση της δίκαιης κατανομής αυτής της αποζημίωσης απαιτεί ακριβή και διαφανή δεδομένα.

Για να επιτευχθεί αυτό, δημιουργήθηκε το ταμπλό POcket, το οποίο ενσωματώνει πολλαπλά ανοικτά σύνολα δεδομένων από το DUO (π.χ. αριθμοί μαθητών, διευθύνσεις αρμόδιων αρχών και οικονομικοί πίνακες) και το CBS (δεδομένα σχετικά με το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της περιοχής). Ο πίνακας αυτός παρέχει μια σαφή οπτική επισκόπηση κρίσιμων περιφερειακών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού των παιδιών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Με αυτές τις πληροφορίες, το Ολλανδικό Υπουργείο μπορεί να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των αντισταθμιστικών τελών, προσπαθώντας να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης σε όλες τις περιφέρειες.

 

Συμπέρασμα

Τα ανοικτά δεδομένα για την εκπαίδευση έχουν γίνει καταλύτης για την αλλαγή, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αναλύουν, να συγκρίνουν και να αντιμετωπίζουν τις ανισότητες στην ποιότητα της εκπαίδευσης τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο. Έργα όπως το EdStats και εργαλεία όπως το SABER επιτρέπουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στους ερευνητές να εντοπίζουν επιτυχημένες στρατηγικές και να εντοπίζουν τομείς βελτίωσης. Επιπλέον, τοπικές πρωτοβουλίες όπως το ταμπλό POcket του Ολλανδικού υπουργείου αποτελούν παράδειγμα για το πώς τα ανοικτά δεδομένα μπορούν να οδηγήσουν στη λήψη δίκαιων και αποτελεσματικών αποφάσεων για τη γεφύρωση του χάσματος στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Αξιοποιώντας τα ανοικτά δεδομένα, μπορούμε να εργαστούμε συλλογικά για ένα μέλλον όπου κάθε μαθητής θα έχει πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση.

 

Πηγή: https://data.europa.eu/en/news-events/news/fostering-fair-education-open-data