Το Public Sector Tech Watch (PSTW) ανακοίνωσε την έναρξη του διαγωνισμού «Best Cases Award 2024». Στόχος αυτού του βραβείου είναι:

 • Η δημιουργία ενός μηχανισμού για την ανταλλαγή βέλτιστων εμπειριών σχετικά με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών (τεχνητή νοημοσύνη, blockchain κ.λπ.) στον δημόσιο τομέα·

 • Η επιβράβευση και προβολή των πλέον καινοτόμων δημόσιων διοικήσεων.

Το βραβείο αυτό αναδεικνύει λύσεις που χρησιμοποιούν αναδυόμενες τεχνολογίες (AI, BC κ.λπ.) στις δημόσιες διοικήσεις σε όλα τα επίπεδα για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών για τους πολίτες ή για τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών τους.

Η Ομάδα Αξιολόγησης θα αξιολογήσει τις περιπτώσεις βάσει των επιλεγμένων κατηγοριών, και οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2024. Ανακαλύψτε όλες τις πληροφορίες και πώς να υποβάλετε αίτηση εδώ.

Κατηγορίες
βραβείων
Για το PSTW 2024 Best Cases Award, εξετάζονται δύο κατηγορίες βραβείων για την επιβράβευση της καινοτομίας και των πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα:
 1. Βέλτιστη διακυβερνητική λύση (G2G) για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας εντός των διοικήσεων.

 2. Καλύτερη λύση μεταξύ κυβερνήσεων και πολιτών (G2C) για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών για τους πολίτες.

Διαδικασία
υποβολής αίτησης
Τα στάδια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων είναι τα εξής:

Υποβολή: Ο κύριος της υπόθεσης (από την πλευρά του δημόσιου τομέα ή του παρόχου τεχνολογίας) υποβάλλει το case έως τις 12/07/2024.

Αξιολόγηση από την επιτροπή αξιολόγησης: Οι επιλέξιμες περιπτώσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Ανακοίνωση νικητή: Οι νικήτριες υποθέσεις θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής απονομής τον Οκτώβριο του 2024.

Κριτήρια
επιλεξιμότητας
Τα ακόλουθα κριτήρια καθορίζουν τους κανόνες συμμετοχής στο Βραβείο:
 • Ευρωπαϊκή εφαρμογή: Η λύση που υποβλήθηκε πρέπει να έχει εφαρμοστεί σε μια ευρωπαϊκή χώρα.

 • Δημόσιος τομέας: Οι λύσεις που υποβάλλονται πρέπει να έχουν εφαρμοστεί στο πλαίσιο μιας δημόσιας διοίκησης σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών επιπέδων. Οι λύσεις αυτές μπορούν να αναπτυχθούν εσωτερικά ή να παρέχονται από εξωτερικούς προμηθευτές.

 • Λογαριασμός μέλους Joinup: Ο αιτών πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στην πλατφόρμα Joinup.

 • Εργαλείο υποβολής: Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Joinup πρέπει να υποβάλουν τις περιπτώσεις χρήσης αναδυόμενων τεχνολογιών μέσω αυτού του εντύπου.

 • Στάδιο ανάπτυξης: Οι λύσεις που υποβάλλονται πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον στο στάδιο της ανάπτυξης ή στο πιλοτικό στάδιο — τα έργα που υπάρχουν μόνο «σε έντυπη μορφή» δεν θα γίνονται δεκτά.

Κριτήρια
αξιολόγησης
Οι επιλέξιμες λύσεις και πρωτοβουλίες αξιολογήθηκαν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Δημιουργία δημόσιας αξίας και υιοθέτηση τεχνολογίας: Το κριτήριο αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο η λύση βελτιώνει την ποιότητα και τη διοικητική ικανότητα και αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και τον βαθμό στον οποίο έχει υιοθετηθεί.

 • Ανοικτότητα και διαφάνεια: Το κριτήριο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η λύση ενισχύει τον ανοικτό χαρακτήρα και τη διαφάνεια των διοικητικών διαδικασιών και λειτουργιών μετά την εφαρμογή της.

 • User-Centricity, αφοσίωση και συνεργασία: Το κριτήριο εξετάζει αν και με ποιον τρόπο η λύση έχει δώσει προτεραιότητα στις ανάγκες των χρηστών και τους έχει εμπλέξει στη διαδικασία. Εξετάζει επίσης τη συμμετοχή παραγόντων της αγοράς, όπως οι ΜΜΕ, και καινοτόμες διαδικασίες συνεργασίας.

 • Δυνατότητα κλιμάκωσης και επαναχρησιμοποίησης: Το κριτήριο αξιολογεί τις δυνατότητες και τη σκοπιμότητα της λύσης που πρόκειται να κλιμακωθεί και/ή να αναπαραχθεί σε άλλες δημόσιες διοικήσεις, τομείς κ.λπ. Εξετάζει επίσης τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και τη διαθεσιμότητα σε μορφή ανοικτού κώδικα.

 • Καινοτομία της τεχνολογίας: Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο η λύση είναι καινοτόμος σε σχέση με τις υφιστάμενες λύσεις της αγοράς και επιλύει ένα πρόβλημα με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους έως τις 12 Ιουλίου 2024. Οι νικητές θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια μιας επίσημης τελετής που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2024.