Untitled design (88)

Τα DigiGov Handbooks ενσωματώνουν πληροφορίες για το θεωρητικό υπόβαθρο των επιλογών της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΕΔΥΤΕ Α.Ε και διευκολύνουν τους αναγνώστες που δεν ανήκουν σε αυτήν να αναγνωρίσουν περισσότερο από τις μεθόδους που έχουν επιλεγεί, τις θεωρητικές βάσεις, τους λόγους των επιλογών και τις βασικές αρχές για τον σχεδιασμό και υλοποίηση επεκτάσιμων και βιώσιμων πληροφοριακών συστημάτων με ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτό λογισμικό, με άδεια EUPL, ώστε να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Πρόκειται για τρία εγχειρίδια που η πρώτη τους έκδοση είναι σε διαβούλευση εσωτερικά στη Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποσκοπούν, κατά κύριο λόγο:

• Στη διάχυση της πληροφορίας, της γνώσης, των υφιστάμενων κατά περίπτωση κανόνων και των καλών πρακτικών ανάλογα με το αντικείμενο

• Στη διευκόλυνση των συνεργατών για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στα έργα που υλοποιούνται

Το Handbook Αναλυτών με τις οδηγίες Agile , απευθύνεται σε όσους αναλαμβάνουν την εκπόνηση ανάλυσης και σχεδιασμού Βραχυπρόθεσμων Δράσεων. Σκοπός είναι τόσο να διευκολυνθούν στην εργασία τους, όσο και να πληρούνται οι ουσιαστικές και τυπικές απαιτήσεις που απορρέουν από τις διαδικασίες του ΕΔΥΤΕ. Ένα μέρος περιλαμβάνει οδηγίες που αφορούν τις διαδικασίες κι ένα άλλο ενσωματώνει γνώσεις, πείρα και καλές πρακτικές που έχουν συμβάλει στην πραγματοποίηση παρόμοιων εγχειρημάτων με επιτυχία. 

Το εγχειρίδιο θα βελτιώνεται και θα επικαιροποιείται συνεχώς για να μπορεί κάθε αναλυτής να συμμετέχει καθοριστικά με προτάσεις για νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις , προσθήκες και αναφορές καλών πρακτικών, ή οτιδήποτε από την καθημερινή του εμπειρία κρίνεται χρήσιμο να ενσωματωθεί.

Η ευέλικτη ανάλυση υποστηρίζει ένα περιβάλλον δημιουργικότητας, ταχείας μάθησης και πειραματισμού που οδηγεί στην καινοτομία. Επιπλέον, οι δεξιότητες ανάλυσης εξακολουθούν να είναι κρίσιμες για την κατανόηση των αναγκών και την αποτύπωση και κατανόηση των απαιτήσεων , τη μοντελοποίηση των απαιτήσεων, τα κριτήρια αποδοχής, τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης μη λειτουργικών απαιτήσεων στο σχεδιασμό, την προσπάθεια ανάπτυξης  και δοκιμών και τελικά στη μείωση των περιττών εργασιών , μεγιστοποιώντας τον όγκο της εργασίας που έχει εκτελεσθεί. 

Οι οδηγίες Agile εισαγάγουν και προσδιορίζουν το βασικό πλαίσιο της ευέλικτης μεθοδολογίας, βοηθώντας τους αναλυτές να ανακαλύψουν, να ερμηνεύσουν και να επικοινωνήσουν πληροφορίες για να αυξήσουν την κατανόηση και τη σαφήνεια σχετικά με το πού και με ποιο τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί αξία κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε έργου .

Το Handbook Σχεδιαστών αποτελεί εισαγωγή στο Service Design (ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός). Περιλαμβάνει μια σειρά από βήματα, πρακτικά εργαλεία και οδηγίες χρήσης τους για την εφαρμογή της μεθόδου σε έργα.

Αυτός ο οδηγός έχει δημιουργηθεί με γνώμονα την αξιοποίησή του στο πλαίσιο των έργων της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε εμπλέκεται σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Ένας σχεδιαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο για να μιλήσει με τους χρήστες της υπηρεσίας, να αποτυπώσει τις ανάγκες τους και να δοκιμάσει διαφορετικές ιδέες και λύσεις με μεθόδους χαμηλού ρίσκου και κόστους, προκειμένου να καταλάβει πώς πρέπει να λειτουργεί η υπηρεσία για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών. 

Με την πάροδο του χρόνου το εγχειρίδιο θα ενημερώνεται με νέα εργαλεία καθώς και παραδείγματα (case studies) από τα έργα της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Το Handbook Προγραμματιστών δημιουργήθηκε ώστε να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια των έργων ανοιχτού λογισμικού ομάδας του Digigov. Περιγράφει την διαδικασία υλοποίησης και ανάπτυξης έργων λογισμικού που ακολουθούν οι προγραμματιστές μαζί με καλές πρακτικές. Επιπρόσθετα, παρουσιάζει πώς δομούνται οι ομάδες έργων και ποιες διαλειτουγικότητες χρησιμοποιούνται εντός του Digigov πλαισίου. Ακόμα, περιγράφει τα βήματα μιας end to end διαδικασίας, από την ανάθεση ενός έργου ως το πρώτο παραδοτέο. 

Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι αφενός μεν να υποστηρίξει τους προγραμματιστές στις καθημερινές τους εργασίες, αφετέρου να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για σχεδιαστές και αναλυτές της Digigov ομάδας. 

Επιπρόσθετα, εξηγεί πώς λειτουργεί μία οποιαδήποτε ομάδα, βάσει καλών πρακτικών και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής

https://handbooks.digigov.grnet.gr/