Το eGovernment Benchmark 2023 παρέχει μια σφαιρική επισκόπηση της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη, επικεντρώνοντας στις προόδους που σημειώθηκαν τα έτη 2021 και 2022. Αυτή η πρωτοβουλία αξιολόγησης καλύπτει τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επεκτείνει το πεδίο της και σε Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Τουρκία.

Το eGovernment Benchmark μελετά την πρόοδο των δημόσιων υπηρεσιών στο διαδίκτυο μέσα από τέσσερις κύριες διαστάσεις, καθεμία περιλαμβάνοντας ένα σύνολο από ενδιαφέροντα ερωτήματα:

Εξυπηρέτηση του Χρήστη: Επικεντρώνεται στην εμπειρία του χρήστη και την προσβασιμότητα των υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Κεντρικά ερωτήματα περιλαμβάνουν το πόσο εκτείνονται οι υπηρεσίες στο διαδίκτυο, η φιλικότητά τους προς τα κινητά, και η ύπαρξη μηχανισμών υποστήριξης και ανατροφοδότησης.

Διαφάνεια: Αυτή η διάσταση εξετάζει εάν οι δημόσιες υπηρεσίες παρέχουν καθαρές και ανοικτά επικοινωνημένες πληροφορίες για τον τρόπο παροχής υπηρεσιών, καθώς και για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού ψηφιακών υπηρεσιών. Επίσης, αξιολογείται η διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο που γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Βασικοί Δυναμοποιητές: Εξετάζει την τεχνολογική υποδομή που υποστηρίζει τις υπηρεσίες eGovernment. Αξιολογείται η παρουσία βασικών τεχνολογικών δυναμοποιητών που διευκολύνουν την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της αξιολόγησης της ανθεκτικότητας της υποκείμενης τεχνολογίας.

Υπηρεσίες Διασυνοριακής Συνεργασίας: Αυτή η διάσταση μελετά πόσο εύκολα οι πολίτες από το εξωτερικό μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες. Επιπλέον, εξετάζει την ύπαρξη μηχανισμών υποστήριξης και ανατροφοδότησης για τους χρήστες διασυνοριακών υπηρεσιών.

Κύρια Ευρηματικά και Συνέπειες

Το eGovernment Benchmark 2023 παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της ψηφιακής μετασχηματιστικής πορείας της Ευρώπης. Καθώς οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες ανάγκες των πολιτών τους, η αξιολόγηση αναδεικνύει τα πεδία επιτυχίας και εντοπίζει ευκαιρίες για βελτίωση.

Η προσέγγιση που επικεντρώνεται στον χρήστη και στις υπηρεσίες που είναι φιλικές προς τα κινητά, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες των κυβερνήσεων. Η διαφάνεια, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, παραμένει θεμέλιο για την δημιουργία εμπιστοσύνης στις ψηφιακές υπηρεσίες. Η ύπαρξη ανθεκτικών τεχνολογικών δυναμοποιητών είναι ουσιώδης για τη βιώσιμη παροχή των υπηρεσιών eGovernment, ενώ η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας προάγει την παγκόσμια συνεργασία και την προσβασιμότητα αυτών των υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η περίληψη, η έκθεση και τα factsheets ανά χώρα είναι διαθέσιμα ΕΔΩ