NIFO_News item_Publications T6_Joinup

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη έχει δει μια σημαντική αύξηση στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών έξυπνων πόλεων, με στόχο την αξιοποίηση των δεδομένων και των καινοτόμων τεχνολογιών για την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων και τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών. Μεταξύ των πολλά υποσχόμενων στρατηγικών που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η δημιουργία χώρων δεδομένων και τοπικών ψηφιακών διδύμων. Οι τεχνολογίες αυτές ενέχουν τεράστιες δυνατότητες, ωστόσο η επιτυχής εφαρμογή τους δεν είναι χωρίς προκλήσεις.

Μια ολοκληρωμένη μελέτη, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο του Εθνικού Παρατηρητηρίου Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (NIFO) και υπό την ηγεσία της GD DIGIT και της GD CNECT, με την υποστήριξη του δικτύου Living-in.EU, αναδεικνύει τις περιπλοκές της δημιουργίας χώρων δεδομένων και τοπικών ψηφικών διδύμων στον τομέα των έξυπνων πόλεων. Η μελέτη εντόπισε και παρουσίασε τις κύριες οργανωτικές και πολιτιστικές προκλήσεις διαλειτουργικότητας που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες διοικήσεις σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, προσφέρει έναν πρακτικό οδηγό, περιγράφοντας τα βήματα και τις βέλτιστες πρακτικές για τους διάφορους ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται σε έργα έξυπνων πόλεων.

Προκλήσεις οργανωτικής και πολιτισμικής διαλειτουργικότητας

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε τέσσερις βασικές περιπτώσεις χρήσης: τις πόλεις Άμστερνταμ, Ελσίνκι, Βαλένθια και την περιφέρεια της Φλάνδρας. Μέσω μιας λεπτομερούς ανάλυσης αυτών των περιπτώσεων χρήσης, δημιουργήθηκε μια ολοκληρωμένη έκθεση, η οποία αποκάλυψε μια σειρά κρίσιμων οργανωτικών και πολιτιστικών προκλήσεων διαλειτουργικότητας. Αυτές οι προκλήσεις περιλαμβάνουν:

  • Ανεπάρκεια κοινών κανόνων και διαδικασιών: Η εναρμόνιση των κανόνων και των διαδικασιών σε πολλαπλά τμήματα και οργανισμούς αποτελεί κοινή πρόκληση. Η έλλειψη τυποποίησης μπορεί να εμποδίσει την ανταλλαγή δεδομένων και τη συνεργασία.
  • Ανάγκη για ένα σαφέστερο πλαίσιο διακυβέρνησης: Μια σαφώς καθορισμένη δομή διακυβέρνησης είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας. Χωρίς σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, η λήψη αποφάσεων μπορεί να γίνει δυσχερής, οδηγώντας σε καθυστερήσεις.
  • Έλλειψη εμπιστοσύνης όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων και την κουλτούρα καινοτομίας: Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών για την ανταλλαγή δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας. Θα πρέπει να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα καινοτομίας για την προώθηση της ανταλλαγής δεδομένων και ιδεών.
  • Έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οφέλη των τοπικών ψηφιακών διδύμων και των χώρων δεδομένων: Πολλοί πολίτες, ακόμη και δημόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι, δεν έχουν πλήρη επίγνωση των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν αυτές οι τεχνολογίες. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης είναι κρίσιμη για την ευρεία υιοθέτηση.
  • Έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων: Για την αποτελεσματική εφαρμογή των χώρων δεδομένων και των ψηφιακών διδύμων, απαιτούνται εργατικό δυναμικό με τις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες. Η απόκτηση και η διατήρηση τέτοιων ταλέντων μπορεί να αποτελέσει πρόκληση.

 

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την έκθεση

 

Το νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ

Η μελέτη εξετάζει επίσης το νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρέχει κρίσιμη υποστήριξη για την ανάπτυξη των χώρων δεδομένων και των έργων ψηφιακών διδύμων. Το πλαίσιο αυτό υπογραμμίζει τον ρόλο της διαλειτουργικότητας ως βασικού παράγοντα για τη δημιουργία μιας κοινωνίας που δίνει έμφαση στα δεδομένα. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι διάφορα συστήματα, οργανισμοί και πηγές δεδομένων μπορούν να συνεργάζονται απρόσκοπτα.

Καθοδήγηση για τους ενδιαφερόμενους φορείς

Ως απάντηση στις προκλήσεις που εντοπίστηκαν, η μελέτη ανέπτυξε ένα έγγραφο καθοδήγησης. Αυτό το έγγραφο παρέχει έναν οδηγό για διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται σε έργα έξυπνων πόλεων, συμπεριλαμβανομένων:

  • Πολίτες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών: Η ενδυνάμωση της γνώσης των πολιτών και η συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχία των έργων έξυπνης πόλης.
  • Δημόσιες διοικήσεις: Η καθιέρωση ενός σαφούς πλαισίου διακυβέρνησης, η προώθηση μιας κουλτούρας καινοτομίας και η επένδυση σε ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες για τις δημόσιες διοικήσεις.
  • Πολιτικοί ηγέτες: Οι πολιτικοί ηγέτες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό του οράματος και στην υποστήριξη πολιτικών που υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες έξυπνων πόλεων.
  • Ιδιωτικές εταιρείες: Οι φορείς του ιδιωτικού τομέα μπορούν να συνεισφέρουν μέσω της συνεργασίας, της καινοτομίας και των τεχνολογικών λύσεων που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους των έξυπνων πόλεων.
  • Ακαδημαϊκή κοινότητα: Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και να παρέχουν έρευνα για την προώθηση των έργων έξυπνων πόλεων.

 

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε το έγγραφο καθοδήγησης

 

Το έγγραφο καθοδήγησης χωρίζεται σε φάσεις διαχείρισης έργων, όπως η έναρξη, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση. Προσφέρει συγκεκριμένες επιχειρησιακές και γενικές συστάσεις, υποστηριζόμενες από σχετικούς πόρους και εργαλεία, για να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους φορείς στο ταξίδι τους προς την επιτυχία της έξυπνης πόλης.

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/news/interoperability-challenges-smart-cities