Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB) ενέκρινε μια έκθεση σχετικά με τις έρευνες της ομάδας εργασίας ChatGPT (ChatGPT Taskforce) , η οποία δημιουργήθηκε για να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών προστασίας δεδομένων που διερευνούν το chatbot της OpenAI. Η έκθεση παρέχει προκαταρκτικές απόψεις σχετικά με διάφορες πτυχές που συζητήθηκαν μεταξύ των αρχών και δεν προδικάζει τις αναλύσεις που θα γίνουν από κάθε αρχή στο πλαίσιο των αντίστοιχων ερευνών τους.

Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2024, η OpenAI δεν είχε εγκατάσταση στην ΕΕ, επομένως δεν ίσχυε ο μηχανισμός μίας στάσης (OSS), και κάθε αρχή ήταν αρμόδια για τις πιθανές παραβάσεις που διαπράχθηκαν πριν από αυτή την ημερομηνία. Οι εθνικές έρευνες για πιθανές παραβάσεις πριν τον Φεβρουάριο του 2024 θα συνεχίσουν να συζητούνται στην ομάδα εργασίας, ενώ για παραβάσεις που συνεχίζονται ή συμβαίνουν μετά από αυτή την ημερομηνία, θα εφαρμόζεται ο μηχανισμός OSS.

Η έκθεση αναλύει διάφορες πτυχές που αφορούν την κοινή ερμηνεία των εφαρμοστέων διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων( GDPR) στις εν εξελίξει έρευνες, όπως η νομιμότητα της συλλογής δεδομένων εκπαίδευσης («web scraping»), η επεξεργασία δεδομένων για την εισαγωγή, την έξοδο και την εκπαίδευση του ChatGPT, η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, η διαφάνεια και η ακρίβεια των δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να παρέχει κατάλληλες πληροφορίες για την πιθανολογική φύση της εξόδου του ChatGPT και να επισημαίνει ότι το παραγόμενο κείμενο μπορεί να είναι μεροληπτικό ή επινοημένο. Είναι επίσης επιτακτική ανάγκη τα υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους.

Παράλληλα, η έκθεση της ειδικής ομάδας εργασίας (ChatGPT Taskforce) αναφέρει ότι οι προσπάθειες της OpenAI για την παραγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων από το ChatGPT δεν αρκούν για να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για τα δεδομένα. Παρά τα ωφέλιμα μέτρα για τη συμμόρφωση με την αρχή της διαφάνειας, δεν επαρκούν για την αρχή της ακρίβειας των δεδομένων. Η έκθεση σημειώνει ότι η τρέχουσα προσέγγιση εκπαίδευσης μπορεί να οδηγήσει σε ένα μοντέλο που παράγει μεροληπτικά ή κατασκευασμένα αποτελέσματα και οι χρήστες μπορεί να θεωρήσουν αυτά τα αποτελέσματα ως πραγματικά ακριβή, ανεξάρτητα από την πραγματική τους ακρίβεια.

Το EDPB αποφάσισε επίσης να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για την παραγωγική ΤΝ, εστιάζοντας ως πρώτο βήμα στην εξαγωγή δεδομένων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ΤΝ, και δημοσίευσε ένα κοινό ερωτηματολόγιο ως παράρτημα της έκθεσης για τις ανταλλαγές με την OpenAI.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση ΕΔΩ