image-1

Το Linux Foundation (LF) δημοσίευσε πρόσφατα την ευρωπαϊκή έκδοση της έρευνας Global Spotlight 2023, αναδεικνύοντας την κατάσταση των γραφείων προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα (OSPOs) στην Ευρώπη. Η έκθεση, με τίτλο “Exploring the State of European Open Source Innovation, Opportunities, and Challenges”, παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με την υιοθέτηση και την αντίληψη του λογισμικού ανοικτού κώδικα (OSS) στην ευρωπαϊκή περιοχή.

Ένα από τα εντυπωσιακά ευρήματα, είναι ότι περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες παραδέχθηκαν ότι οι οργανισμοί τους δεν διαθέτουν γραφείο OSPO. Τα γραφεία προγραμμάτων ανοικτού κώδικα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διευκόλυνση και τη διαχείριση της υιοθέτησης των τεχνολογιών ανοικτού κώδικα στους οργανισμούς. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ένα σημαντικό κενό στη δημιουργία αυτών των γραφείων στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Για τους οργανισμούς τελικών χρηστών, οι οποίοι ορίζονται ως επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠ για την υποστήριξη των παραδοτέων τους, μόνο ένας στους τρεις ανέφερε ότι διαθέτει κατευθυντήριες αρχές και πρακτικές για την υιοθέτηση του ανοικτού κώδικα. Αυτό το στατιστικό στοιχείο υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και επένδυση σε δομές διακυβέρνησης λειτουργικών συστημάτων, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τη μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων του λογισμικού ανοικτού κώδικα.

Κατανοητή η επιχειρηματική αξία του ανοικτού κώδικα

Παρά τις προκλήσεις, η έκθεση καταδεικνύει ότι η επιχειρηματική αξία της χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα είναι κατανοητή στην Ευρώπη. Ένα σημαντικό 57% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η αξία που αντιλαμβάνεται από τον ανοικτό κώδικα έχει αυξηθεί κατά το τελευταίο έτος. Αυτό είναι ένα θετικό σημάδι, που υποδηλώνει την αυξανόμενη αποδοχή των τεχνολογιών ανοικτού κώδικα στο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό τοπίο.

Εμπόδια για μεγαλύτερη συνεισφορά

Ωστόσο, υπάρχουν αξιοσημείωτα εμπόδια για μεγαλύτερες συνεισφορές ανοικτού κώδικα. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οργανισμοί επεσήμαναν νομικές ανησυχίες, ή ανησυχίες σχετικά με την αδειοδότηση (36%), το φόβο διαρροής πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) (36%) και την έλλειψη απόδοσης της επένδυσης (ROI) (30%) ως τους τρεις κυριότερους παράγοντες που περιορίζουν τις συνεισφορές τους σε OSS. Είναι ενδιαφέρον ότι τα αποτελέσματα αποκάλυψαν μια απόκλιση απόψεων, με σχεδόν ίσο αριθμό ερωτηθέντων να συμφωνούν και να διαφωνούν σχετικά με το αν αυτοί οι παράγοντες εμπόδιζαν τις συνεισφορές του οργανισμού τους σε OSS. Αυτό υποδηλώνει ένα σύνθετο τοπίο με ποικίλες αντιλήψεις σχετικά με τις προκλήσεις της υιοθέτησης του ανοικτού κώδικα.

Ο διαχωρισμός μεταξύ επαγγελματιών και ιδιωτών

Η έκθεση διερεύνησε επίσης το διαχωρισμό μεταξύ επαγγελματιών και προσώπων στις συνεισφορές στον ανοικτό κώδικα. Διαπίστωσε ότι οι συνεισφορές στην εργασία συχνά περιλαμβάνουν έργα που διαχειρίζονται άλλες ομάδες εντός του οργανισμού, μια πρακτική γνωστή ως εσωτερικός κώδικας. Αυτή ήταν η πιο διαδεδομένη μορφή συνεισφοράς, ακολουθούμενη στενά από τον χρόνο που αφιερώνεται σε έργα του ίδιου του οργανισμού τους και σε έργα ανοικτού κώδικα τρίτων. Είναι αξιοσημείωτο ότι σχεδόν το 47% των ερωτηθέντων ξοδεύουν κάποιο χρόνο κάθε εβδομάδα για να συνεισφέρουν σε εξωτερικά έργα, ακόμη και όταν δεν υπάρχει εμπορική σχέση με τον εργοδότη τους. Αυτό καταδεικνύει την ευρεία συμμετοχή των επαγγελματιών σε προσπάθειες ανοικτού κώδικα.

Η αξία του ανοικτού κώδικα για το μέλλον

Το συντριπτικό 90% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο ανοικτός κώδικας είναι πολύτιμος για το μέλλον του τομέα τους. Αυτό αντανακλά την αυξανόμενη σημασία της τεχνολογίας ανοικτού κώδικα σε διάφορους κλάδους στην Ευρώπη. Ειδικότερα, η έκθεση υπογραμμίζει ότι το 72% των ερωτηθέντων εργάζονται σε οργανισμούς που δεν είναι διακλαδικοί προμηθευτές πληροφορικής, υπογραμμίζοντας την ευρεία σημασία του ανοικτού κώδικα πέρα από τον τεχνολογικό τομέα.

Το αίνιγμα ανοικτού κώδικα-ασφάλειας

Παρά τη θετική αντίληψη για το λογισμικό ανοικτού κώδικα, υπάρχει μια σύγκρουση όσον αφορά τη σχέση μεταξύ ανοικτού κώδικα και ασφάλειας. Τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες πιστεύουν ότι το OSS είναι πιο ασφαλές από το ιδιόκτητο λογισμικό. Ωστόσο, όταν εξετάζονται τα οφέλη της χρήσης ανοικτού κώδικα, η βελτίωση της ασφάλειας κατατάσσεται στην τελευταία θέση. Αυτή η ενδιαφέρουσα αντίφαση υποδηλώνει ότι ενώ ο ανοικτός κώδικας θεωρείται ασφαλής, μπορεί να μην είναι ο πρωταρχικός κινητήριος παράγοντας πίσω από την υιοθέτησή του.

Συμπερασματικά, η έκθεση του Linux Foundation, “Exploring the State of European Open Source Innovation, Opportunities, and Challenges” , παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση του ανοικτού κώδικα στην Ευρώπη. Ενώ η αξία του ανοικτού κώδικα αυξάνεται, υπάρχουν σαφείς προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για αυξημένη υιοθέτηση του OSPO και την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με νομικά ζητήματα, την πνευματική ιδιοκτησία και την απόδοση της επένδυσης. Το ευρωπαϊκό επιχειρηματικό τοπίο παρουσιάζει μεγάλες υποσχέσεις όσον αφορά τις συνεισφορές ανοικτού κώδικα, με τους επαγγελματίες να συμμετέχουν ενεργά σε έργα εσωτερικού κώδικα και πρωτοβουλίες τρίτων. Επιπλέον, ο ανοικτός κώδικας αναγνωρίζεται ως πολύτιμο πλεονέκτημα για το μέλλον διαφόρων τομέων, αναδεικνύοντας την ευρεία σημασία του. Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σχετικά με τη χρησιμότητα και τα οφέλη των εφαρμογών ανοικτού κώδικα. Καθώς η δυναμική του ανοικτού κώδικα συνεχίζει να αυξάνεται, η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να αξιοποιήσει η Ευρώπη πλήρως το δυναμικό της καινοτομίας ανοικτού κώδικα.

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/linux-foundation-publishes-report-state-os-europe