Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει πρωτοποριακές πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού της, με το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων να αποτελεί μια από αυτές, καθώς και με προγράμματα που στηρίζουν τα ανοικτά δεδομένα. Αυτές οι πρωτοβουλίες δεν αποσκοπούν μόνο στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στην προώθηση της καινοτομίας και της προσαρμοστικότητας απέναντι στις αναδυόμενες προκλήσεις.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, που ξεκίνησε στις 9 Μαΐου 2023, αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της ΕΕ να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στις δεξιότητες και να ενισχύσει τη στρατηγική της για τις δεξιότητες. Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στο να εξοπλίσει τα άτομα με τις απαραίτητες δεξιότητες για ποιοτικές θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες απαιτήσεις του εργατικού δυναμικού, ειδικά στους τομείς της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Στον πυρήνα του, το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων προωθεί τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και ευθυγραμμίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων με τις ανάγκες των εργοδοτών. Διευκολύνοντας τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, όχι μόνο ενισχύει τις ικανότητες του εργατικού δυναμικού, αλλά και προσελκύει εξειδικευμένα άτομα από χώρες εκτός της ΕΕ, εμπλουτίζοντας την ευρωπαϊκή δεξαμενή ταλέντων και προωθώντας την καινοτομία.

Μία από τις κύριες προτεραιότητες του Έτους ήταν οι ψηφιακές δεξιότητες, αντικατοπτρίζοντας τον καθολικό ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στη σημερινή κοινωνία. Παρά την αυξανόμενη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων, τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό Ευρωπαίων εξακολουθεί να αδυνατεί να αποκτήσει βασικές ψηφιακές γνώσεις. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της αξιολόγησης και της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων συμπληρώνεται από τις πρωτοβουλίες για τα ανοικτά δεδομένα, οι οποίες παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις δεξιοτήτων, τις ευκαιρίες κατάρτισης και τις τάσεις του εργατικού δυναμικού. Τα προσβάσιμα σύνολα δεδομένων δίνουν τη δυνατότητα στα άτομα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις στρατηγικές απασχόλησης, επιτρέποντάς τους να ευθυγραμμίζουν αποτελεσματικά τα προγράμματα κατάρτισης με τις ανάγκες της βιομηχανίας.

Αξιοποιώντας τη δύναμη των ανοικτών δεδομένων, τα άτομα και οι οργανισμοί μπορούν να ανακαλύψουν βασικές τάσεις, να εντοπίσουν τις αναδυόμενες ανάγκες σε δεξιότητες και να προσαρμόσουν ανάλογα τις στρατηγικές τους. Μαζί, το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων και οι πρωτοβουλίες για τα ανοικτά δεδομένα συμβάλλουν στην προώθηση ενός εξειδικευμένου και ανθεκτικού εργατικού δυναμικού, ικανού να ευδοκιμήσει σε μια οικονομία που βασίζεται όλο και περισσότερο στα δεδομένα.

Πηγή: https://data.europa.eu/en/news-events/news/empowering-europes-workforce-impact-european-year-skills-and-open-data-initiatives