Σε μια αποφασιστική κίνηση που υπογραμμίζει τη δέσμευσή τους σε κρίσιμους τομείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επικύρωσαν επίσημα τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2024, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την αντιμετώπιση των πιεστικών παγκόσμιων προκλήσεων, ενισχύοντας παράλληλα τη στήριξη των ερευνητικών πρωτοβουλιών, την ενδυνάμωση της νεολαίας και την καταπολέμηση των εξωτερικών αντιξοοτήτων.

Η πρόεδρος του ΕΚ Ρομπέρτα Μέτσολα υπέγραψε τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2024 σε νόμο στις 22 Νοεμβρίου, συμβολίζοντας το αποκορύφωμα αυστηρών συζητήσεων και συνεργατικών προσπαθειών στο πλαίσιο του ημικυκλίου του Στρασβούργου. Αυτός ο προϋπολογισμός, ο οποίος ανέρχεται σε 189,4 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές έχουν οριστεί σε 142,6 δισ. ευρώ, αποτελεί απόδειξη της αποφασιστικότητας της ΕΕ να οχυρώσει βασικούς τομείς.

Στο πνεύμα αυτό, η εξέλιξη του πιλοτικού σχεδίου FOSSEPS σε προπαρασκευαστική δράση σηματοδοτεί μια καίρια αλλαγή στην αξιοποίηση του Ελεύθερου Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (FOSS) στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Δημόσιων Υπηρεσιών (EPS). Η τριάδα των δράσεων του πιλοτικού έργου – η δημιουργία ενός καταλόγου λύσεων ανοικτού κώδικα, ο εντοπισμός κρίσιμου λογισμικού εντός των EPS και η διευκόλυνση της συνεργασίας για τον ανοικτό κώδικα σε ευρωπαϊκό επίπεδο – στηρίζουν τα θεμέλια για τη στρατηγική ψηφιακή κυριαρχία, τη συνεργασία, την επαναχρησιμοποίηση του λογισμικού και τη βιωσιμότητα.

Η επερχόμενη προπαρασκευαστική δράση (ΠΔ) σχεδιάζει να επεκτείνει τα επιτεύγματα του πιλοτικού έργου, εστιάζοντας στους ακόλουθους βασικούς τομείς:

1. Ευρωπαϊκός κατάλογος λύσεων ανοικτού κώδικα: Η ΠΑ αποσκοπεί στη σημαντική επέκταση του ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Λύσεων Ανοικτού Κώδικα με την ενσωμάτωση δεδομένων από περισσότερα κράτη μέλη. Αυτή η ομοσπονδιακή προσέγγιση θα συμβάλει στην ενοποίηση των εθνικών καταλόγων, βοηθώντας τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν υφιστάμενους καταλόγους και τυποποιώντας το περιεχόμενο των δεδομένων για ουσιαστικές αναζητήσεις από τους χρήστες.

2. Απογραφή κρίσιμου λογισμικού: Αντιμετωπίζοντας την έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά με το κρίσιμο λογισμικό στο πλαίσιο του EPS, η ΠΑ θα επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του καταλόγου ώστε να ληφθεί υπόψη η αυξημένη χρήση του FOSS στις δημόσιες διοικήσεις. Η συνεργασία με τη βιομηχανία και τους κοινοτικούς φορείς αποσκοπεί στον εντοπισμό και τον μετριασμό των κινδύνων κυβερνοασφάλειας σε συνεργασία, με στόχο τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη συνεργασία για τον εντοπισμό και τον μετριασμό των κινδύνων κυβερνοασφάλειας.

3. Ευρωπαϊκή συνεργασία για τον ανοικτό κώδικα: Η ΠΑ θα ενθαρρύνει περαιτέρω τη συνέχιση ενός δικτύου ανοικτού κώδικα, ενισχύοντας την ικανότητά του σε μέλη και δράσεις. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην επίτευξη ψηφιακής κυριαρχίας, καλλιεργώντας παράλληλα το ευρωπαϊκό οικοσύστημα ανοικτού κώδικα και καθορίζοντας έναν κοινό μηχανισμό συγκέντρωσης για το EPS.

4. Κυβερνοασφάλεια ανοικτού κώδικα και βιωσιμότητα: Η διενέργεια αναλύσεων για το ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό ανοικτού κώδικα θα προωθήσει τη διόρθωση σφαλμάτων και θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα του λογισμικού. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί μια δομή για τη συνεργατική συγκέντρωση πόρων σε όλες τις ευρωπαϊκές διοικήσεις, επιλύοντας κοινές προκλήσεις συνεργατικά.

5. Καθορισμός στρατηγικών για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης του λογισμικού που αναπτύσσεται από/για τις δημόσιες υπηρεσίες: Θα προωθήσει την επαναχρησιμοποίηση λογισμικού χρησιμοποιώντας διάφορα κίνητρα και θα βοηθήσει τις δημόσιες υπηρεσίες να αντιμετωπίσουν ζητήματα λογισμικού που εμποδίζουν τη χρήση των λύσεών τους από άλλες δημόσιες διοικήσεις σε άλλα κράτη μέλη.

Μπορείτε να βρείτε όλο το υπάρχον περιεχόμενο από την ομάδα FOSSEPS εδώ.

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/fosseps-2-eu-budget-2024