web-version-e-government-2022_stranicza_001_cr_

Η έρευνα των Ηνωμένων Εθνών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2022 αποτελεί τη 12η έκδοση της αξιολόγησης του ψηφιακού κυβερνητικού τοπίου από τα Ηνωμένα Έθνη στα 193 κράτη μέλη. Η έρευνα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ενημερώνεται από πάνω από δύο δεκαετίες διαχρονικής έρευνας, με κατάταξη των χωρών με βάση τον Δείκτη Ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Ηνωμένων Εθνών (EGDI).

Ποιος έγραψε αυτή την έκθεση

Το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών διασυνδέει τις παγκόσμιες πολιτικές στον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα και τις εθνικές δράσεις. Εργάζεται σε τρεις κύριους αλληλένδετους τομείς:

  • συγκεντρώνει, παράγει και αναλύει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεδομένων και πληροφοριών στα οποία βασίζονται τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών για να εξετάσουν τα κοινά προβλήματα και να αποτιμήσουν τις επιλογές πολιτικής
  • διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις των κρατών μελών σε πολλά διακυβερνητικά όργανα σχετικά με την κοινή πορεία δράσης για την αντιμετώπιση των τρεχουσών ή αναδυόμενων παγκόσμιων προκλήσεων και
  • συμβουλεύει τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις σχετικά με τους τρόπους και τα μέσα για τη μεταφορά των πλαισίων πολιτικής που αναπτύσσονται στις διασκέψεις και τις συνόδους κορυφής των Ηνωμένων Εθνών σε προγράμματα σε επίπεδο χώρας και -μέσω τεχνικής βοήθειας -συμβάλλει στη δημιουργία εθνικών ικανοτήτων.

Η έρευνα των Ηνωμένων Εθνών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση εκπονείται σε διάστημα δύο ετών, ακολουθώντας μια καθιερωμένη μεθοδολογία. Εξετάζει πώς η ψηφιακή διακυβέρνηση μπορεί να διευκολύνει ολοκληρωμένες πολιτικές και υπηρεσίες στα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ. Η Έρευνα υποστηρίζει τις προσπάθειες των χωρών να παρέχουν αποτελεσματικές, υπεύθυνες και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακές υπηρεσίες σε όλους, να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα και να μην αφήσουν κανέναν πίσω. Στην έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου του Γενικού Γραμματέα για την Ψηφιακή Συνεργασία, η Έρευνα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναγνωρίζεται ως βασικό εργαλείο κατάταξης, χαρτογράφησης και μέτρησης, που υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των χωρών.

Τι περιέχει αυτή η έκθεση

Η έρευνα μετρά την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Αποτελείται από αναλυτικά κεφάλαια και από στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που περιέχονται στα παραρτήματα της έκδοσης, παρέχοντας ένα στιγμιότυπο σχετικής μέτρησης της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όλων των κρατών μελών. Διαθέτει εκτενή παραρτήματα σχετικά με τα δεδομένα, τη μεθοδολογία και τις σχετικές πρωτοβουλίες πιλοτικών μελετών.

Η έρευνα παρακολουθεί την πρόοδο της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω του Δείκτη Ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (EGDI) των Ηνωμένων Εθνών. Ο EGDI, ο οποίος αξιολογεί την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο, είναι ένας σύνθετος δείκτης που βασίζεται στον σταθμισμένο μέσο όρο τριών κανονικοποιημένων δεικτών. Ομοίως, ο τοπικός δείκτης ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Local Online Service Index – LOSI) αποτυπώνει την κατάσταση της ανάπτυξης της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για παρόμοια χαρακτηριστικά σε επίπεδο πόλης. Η ανάλυση αυτών των παγκόσμιων, περιφερειακών και αστικών δεδομένων είναι διαθέσιμη στα κεφάλαια 1-3 της έρευνας.

Το τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει την ένταξη στην υβριδική ψηφιακή κοινωνία, το οποίο διερευνά μια σειρά ανθρωποκεντρικών ζητημάτων που σχετίζονται με την πρόσβαση, την οικονομική προσιτότητα, τις γενικές ικανότητες, τον ψηφιακό γραμματισμό και τη γλώσσα. Το τελευταίο κεφάλαιο περιγράφει τις τάσεις και τις εξελίξεις που σχετίζονται με το μέλλον της ψηφιακής διακυβέρνησης.

Βασικά αποτελέσματα

Χάρη στις αξιοσημείωτες βελτιώσεις στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές και στην ανάπτυξη ανθρώπινων ικανοτήτων, ο παγκόσμιος μέσος όρος του Δείκτη Ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (EGDI) αυξήθηκε συνολικά. Όμως, ενώ τα στοιχεία δείχνουν γενική αύξηση των διαδικτυακών υπηρεσιών για τις ευάλωτες ομάδες, οι ενδείξεις για διάχυτα ψηφιακά χάσματα είναι έντονες – όλες οι χώρες με τις χαμηλότερες κατατάξεις του EGDI είναι χώρες σε ειδικές και αναπτυσσόμενες καταστάσεις.

Η Δανία, η Φινλανδία και η Δημοκρατία της Κορέας ηγούνται της κατάταξης για την ψηφιακή διακυβέρνηση του 2022 μεταξύ των 193 κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας τις υψηλότερες βαθμολογίες όσον αφορά το εύρος και την ποιότητα των on line υπηρεσιών, την κατάσταση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό. Στις δεύτερες θέσεις βρίσκονται η Νέα Ζηλανδία, η Σουηδία, η Ισλανδία, η Αυστραλία, η Εσθονία, οι Κάτω Χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σιγκαπούρη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιαπωνία και η Μάλτα.

Κοιτάζοντας το μέλλον, ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών κινείται προς μια ευέλικτη, απρόσκοπτη, αόρατη κυβέρνηση στην οποία οι πλήρως αυτοματοποιημένες υπηρεσίες θα είναι προσβάσιμες σε οποιονδήποτε, οποτεδήποτε και από οπουδήποτε χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής. Όμως, η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θα πρέπει να παραμείνει το κυβερνητικό σχέδιο για την οικοδόμηση ενός πιο ανθεκτικού και χωρίς αποκλεισμούς μέλλοντος, με το “Να μην αφήσουμε κανέναν πίσω” να γίνεται η βασική αρχή για το μέλλον, καθιστώντας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση μια δύναμη για το καλό.

Κύριο συμπέρασμα

Είναι επιτακτική ανάγκη η ψηφιακή διακυβέρνηση – συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της ηλεκτρονικής συμμετοχής – να δημιουργηθεί με τρόπο που να ενισχύει και όχι να υπονομεύει την εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις και τους δημόσιους θεσμούς.

Γιατί πρέπει να διαβάσετε αυτή την έκθεση

Με την εξέλιξη της ψηφιακής διακυβέρνησης, οι δημόσιες διοικήσεις και τα θεσμικά όργανα σε όλο τον κόσμο έχουν μεταμορφωθεί – τόσο δομικά όσο και όσον αφορά τη δυναμική μεταξύ των κυβερνήσεων και των πολιτών που εξυπηρετούν. Πέρα από τις μετρήσεις και τις κατατάξεις, οι παρατηρήσεις αυτές αντλούνται από δύο δεκαετίες αναλυτικής έρευνας και παρακολούθησης των τάσεων στο πλαίσιο της έρευνας των Ηνωμένων Εθνών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η έρευνα καλεί τις κυβερνήσεις να επενδύσουν περισσότερο σε μακροπρόθεσμα εθνικά σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς η ουσιαστική συνδεσιμότητα πρέπει να είναι εγγυημένη για όλους, ώστε να συμβάλει στην προετοιμασία για μελλοντικές κρίσεις και σοκ. Οι πρόοδοι στην τεχνολογία και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανθρώπινη ανάπτυξη – και να μην αφήνουν κανέναν πίσω.

Για ποιον προορίζεται αυτή η έκθεση

Η έρευνα απευθύνεται κυρίως σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, κυβερνητικούς αξιωματούχους, ακαδημαϊκούς, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και άλλους επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, της δημόσιας διοίκησης, της ψηφιακής διακυβέρνησης και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανάπτυξη.

Η έρευνα χρησιμεύει ως εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης για τις χώρες ώστε να μαθαίνουν η μία από την άλλη, να εντοπίζουν τους τομείς με τα δυνατά σημεία και τις προκλήσεις στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και να διαμορφώνουν τις πολιτικές και τις στρατηγικές τους. Αποσκοπεί επίσης στη διευκόλυνση και ενημέρωση των συζητήσεων των διακυβερνητικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου και του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου.

Πηγή: https://desapublications.un.org/publications/un-e-government-survey-2022