1-Landscape-ESCO

Η έλλειψη δεξιοτήτων είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά εργασίας. Αυτό δεν αφορά μόνο όσους αναζητούν εργασία, αλλά και τους εργοδότες. Υπάρχει τρόπος να ξεπεραστεί αυτό;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει διάφορα ψηφιακά εργαλεία που στοχεύουν στην παροχή ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στην αγορά εργασίας. Οι στόχοι αυτοί συμβαδίζουν και με την αρχή 4 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που αναφέρει ότι:

«Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε έγκαιρη και εξατομικευμένη συνδρομή με στόχο τη βελτίωση των προοπτικών του για απασχόληση ή αυτοαπασχόληση. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα στήριξης για την αναζήτηση εργασίας, την κατάρτιση και την επανειδικευση. Κάθε άνθρωπος δικαιούται να μεταφέρει τα δικαιώματά του όσον αφορά την κοινωνική προστασία και την κατάρτιση σε περίπτωση επαγγελματικής μετάβασης».

Μία από τις πρωτοβουλίες που σύστησε η Επιτροπή είναι η Ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, επαγγελμάτων και προσόντων, ESCO. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης  Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ESCO διατίθεται σε 27 γλωσσες (24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, συν τη Νορβηγική, Ισλανδική και Αραβική).

Η ταξινόμηση ESCO διευκολύνει το διάλογο μεταξύ της αγοράς εργασίας και του τομέα της εκπαίδευσης παρέχοντας μια κοινή γλώσσα που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ανισορροπιών στην αγορά εργασίας και στην διευκόλυνση της επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας στην ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, το ESCO βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν:

  • Τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται συνήθως όταν θέλουν να απασχοληθούν σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα
  • Τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες  που αποκτούν όταν τελειώνουν το πανεπιστήμιο
  • Τα προσόντα που απαιτούνται κατά την αναζήτηση εργασίας αναφορικά με ένα  συγκεκριμένο επάγγελμα.

 

Επίσης, το ESCO χρησιμοποιείται από εργαλεία λογισμικού (software tools) για automated job matching καθώς είναι δημοσιευμένο ως Linked Open Data, για να μπορεί εύκολα να επαναχρησιμοποιηθεί και να συνδεθεί με άλλες πηγές δεδομένων, όπως οι εθνικές επαγγελματικές ταξινομήσεις.

Η πρώτη πλήρης έκδοση του ESCO  διατίθεται δωρεάν μέσω της πλατφόρμας υπηρεσιών ESCO. Καλύπτει 2.942 επαγγέλματα, 13.485 δεξιότητες και ικανότητες και προβάλλει προοδευτικά πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα που παρέχουν τα κράτη μέλη.

Ακόμη, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για την εκάστοτε νομοθεσία σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορά το συγκεκριμένο επάγγελμα, καθώς το ESCO παρέχει πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ESCO μπορεί επίσης να βοηθήσει τις υπηρεσίες απασχόλησης και τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού στην παροχή καλύτερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πελάτες τους και στην εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων για επαγγελματικό προσανατολισμό σε διάφορες γλώσσες. Επίσης, στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με άλλους παρόχους υπηρεσιών και στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους, ιδίως για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, καθώς και με φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στο πλαίσιο του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES), τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν να αντικαταστήσουν τις εθνικές τους ταξινομήσεις με την ευρωπαϊκή ταξινόμηση, ή να διατηρήσουν τα διαλειτουργικά εθνικά τους συστήματα ταξινόμησης και να τα συνδέσουν με την ταξινόμηση ESCO.

Στην Ελλάδα, από τον Δεκέμβριο του 2021 λειτουργούν με βάση το ESCO όλες οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Είναι ο πρώτος ελληνικός οργανισμός που υιοθέτησε το καινοτόμο αυτό εργαλείο, μέσω του οποίου ενισχύθηκαν σημαντικά οι υπηρεσίες του και ιδιαίτερα η διαδικασία σύζευξης προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, καθώς οι αναζητούντες εργασία μπορούν να εμπλουτίζουν το βιογραφικό τους με δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα και γνώσεις, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να περιγράφουν με πιο λεπτομερή τρόπο τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και, παράλληλα, να αναγνωρίζουν ορθότερα τις δεξιότητες των υποψηφίων.