Το έργο του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών(ΕΜΔΔ) «Μίτος» εκτός από πλατφόρμα διαχείρισης των διαδικασιών που τροφοδοτεί με κατάλογο υπηρεσιών το gov.gr, τα ΚΕΠ και το EUGO, εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών (ΕΠΔΔ) καθώς και την υποστήριξη όλων των φορέων του δημοσίου για να καταχωρούν και να συντηρούν τις διαδικασίες τους.

Το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών (ΕΜΔΔ), είναι ένα εργαλείο πληροφορικής, το οποίο καταγράφει και απεικονίζει μια δημόσια διοικητική διαδικασία όπως υλοποιείται, και εμπεριέχει την πληροφορία για όλες τις διοικητικές διαδικασίες των δημόσιων φορέων και υπηρεσιών. Αποσκοπεί στο να αποτελέσει το Κεντρικό Μητρώο για κάθε διοικητική διαδικασία.

Το Μητρώο αναπτύσσεται από την ΕΔΥΤΕ, βάσει των προδιαγραφών και των κατευθυντήριων γραμμών που δίνει η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Η καταχώριση κάθε διαδικασίας ολοκληρώνεται με την απόδοση ενός μοναδικού κωδικού αριθμού, ο οποίος αποτελεί την ταυτότητα κάθε διαδικασίας στον “Μίτο”.

Προσφέρει πολλές λειτουργικότητες στον πολίτη και στον δημόσιο υπάλληλο συγχρόνως. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • λήψη ενημερώσεων ανά διαδικασία, εφόσον ένας πολίτης επιθυμεί να ενημερώνεται πότε μια διαδικασία τροποποιείται
  • ανατροφοδότηση ανά διαδικασία, εφόσον ένας πολίτης θέλει να υποβάλει κάποιο παράπονο ή καταγγελία για τη διαδικασία.
  • λειτουργία μητρώου δικαιολογητικών και μητρώου σημείων εξυπηρέτησης.
  • ταμπλό παρακολούθησης (dashboards) για τις δημόσιες υπηρεσίες.
  • διαλειτουργικότητα με άλλες πλατφόρμες όπως e-paravolo, πύλη EU-GO για τις διασυνοριακές υπηρεσίες, νέο back office των ΚΕΠ.

 

Η πλατφόρμα “Μίτος” είναι πλέον διαθέσιμη και σε χρήση από όλους τους φορείς της κεντρικής διοίκησης για την καταχώρηση και επικαιροποίηση των υπηρεσιών και διαδικασιών τους. Σύντομα θα είναι διαθέσιμη και για τους ΟΤΑ και άλλους φορείς ώστε να επεκταθεί η χρήση της καταγραφής και σε αυτούς. Τα δεδομένα της πλατφόρμας μέσω ενός δημόσιου API αξιοποιούνται από το νέο portal του EUGO και από άλλες εφαρμογές.