Η Ελληνική πύλη Ενιαίας εξυπηρέτησης Πολιτών «EUGO» (eugo.gov.grείναι το κεντρικό σημείο επαφής για Ευρωπαίους πολίτες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα , είτε μέσω φυσικής εγκατάστασης, είτε διασυνοριακά.

Η πύλη παρέχει πλήρη πληροφόρηση για τις διαδικασίες που κάποιος πρέπει να ακολουθήσει, τις αιτήσεις που πρέπει να κάνει στους αρμόδιους φορείς, το τυχόν κόστος αυτών των διαδικασιών (υπό την μορφή παράβολων ή άλλων τελών), καθώς και τη σχετική νομοθεσία.

Αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να πληροφορηθεί για τις διαδικασίες που χρειάζεται να κάνει για να ιδρύσει μια επιχείρηση στην Ελλάδα, ή εφόσον πρόκειται για διασυνοριακή παροχή των υπηρεσιών του, ποιες είναι οι αντίστοιχες διαδικασίες.

H Ελληνική Πύλη Ενιαίας Εξυπηρέτησης είναι επίσης μέρος του δικτύου EUGO των Κέντρων Ενιαίας Εξυπηρέτησης (PSCs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σημαντικός εταίρος στην εκπλήρωση του σκοπού της δημιουργίας μιας Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς.

Μέσα από αυτήν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εύκολα και γρήγορα, με χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης eugo.gov.gr, να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στη χώρα μας. Ειδικότερα, θα μπορούν να ενημερωθούν για:

  • τις σχετικές διαδικασίες,

  • τους αρμόδιους φορείς,

  • το κόστος διεκπεραίωσης της διαδικασίας,

  • τη σχετική κείμενη νομοθεσία και

  • την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με την υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

Στην πύλη EUGO όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και επικαιροποιούνται διαρκώς μέσω της διασύνδεσης με το Πληροφοριακό Σύστημα του «Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών – Μίτος».

Το έργο, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, στο πλαίσιο του προγράμματος Interoperable Europe (Διαλειτουργική Ευρώπη) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET).