E29XkwRXMAAimOf

Τί αλλάζει για τους Ευρωπαίους πολίτες – Ελκυστική λύση για την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει να επεξεργάζεται το πλαίσιο για τη δημιουργία ενός ενιαίου πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας, το οποίο θα επιτρέπει σε όλους τους Ευρωπαίους την αποθήκευση και ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών μέσω μίας και μόνο εφαρμογής. Η πρωτοβουλία αυτή συγκαταλέγεται σε ένα διευρυμένο σκεπτικό άνετων παροχών και διαδικτυακών υπηρεσιών, το οποίο παγιώνεται πλέον ως δεδομένο στην μετά κορονοϊό πραγματικότητα.

Βάσει της πρότασης, με το νέο αυτό εργαλείο οι πολίτες θα μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους και να κοινοποιήσουν ηλεκτρονικά έγγραφα από τα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητάς τους με ένα απλό κλικ στο τηλέφωνό τους. Θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες με την εθνική τους ψηφιακή ταυτοποίηση, η οποία θα αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη. Οι πολύ μεγάλες πλατφόρμες θα υποχρεούνται να δέχονται τη χρήση των ευρωπαϊκών πορτοφολιών ψηφιακής ταυτότητας κατόπιν αιτήματος του χρήστη, για παράδειγμα για την απόδειξη της ηλικίας του. Η χρήση του ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας θα γίνεται πάντα με επιλογή του χρήστη.

Στο πλαίσιο του νέου κανονισμού, τα κράτη μέλη θα προσφέρουν στους πολίτες και στις επιχειρήσεις ψηφιακά πορτοφόλια στα οποία θα μπορούν να συνδέουν την εθνική τους ψηφιακή ταυτότητα με αποδεικτικά έγγραφα άλλων προσωπικών τους ιδιοχαρακτηριστικών (π.χ. άδεια οδήγησης, πτυχία, τραπεζικό λογαριασμό). Τα πορτοφόλια αυτά μπορούν να παρέχονται από δημόσιες αρχές ή από ιδιωτικούς φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζονται από κράτος μέλος.

Τα νέα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας θα δώσουν τη δυνατότητα σε όλους τους Ευρωπαίους να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτυακά χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικές μεθόδους ταυτοποίησης ή να κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα χωρίς λόγο.

Η ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα θα είναι διαθέσιμη σε όποιον επιθυμεί να την χρησιμοποιήσει και ευρέως χρησιμοποιήσιμη: Τα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ευρέως είτε ως τρόπος ταυτοποίησης των χρηστών είτε για την απόδειξη ορισμένων προσωπικών χαρακτηριστικών, με σκοπό την πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές ψηφιακές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ένωση.

Παράλληλα, οι χρήστες θα έχουν τον έλεγχο των δεδομένων τους: Τα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας θα επιτρέπουν στους πολίτες να επιλέγουν ποιες πτυχές της ταυτότητας, των δεδομένων και των πιστοποιητικών τους κοινοποιούν σε τρίτα μέρη, καθώς και να παρακολουθούν τέτοιες κοινοποιήσεις. Ο έλεγχος από τους χρήστες διασφαλίζει ότι θα κοινοποιούνται μόνο πληροφορίες που χρειάζεται να κοινοποιηθούν.

Τα προτεινόμενα  βήματα

Για να γίνει πραγματικότητα η πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καλέσει τα κράτη-μέλη να καθορίσουν κοινή εργαλειοθήκη έως τον Σεπτέμβριο του 2022 και να προχωρήσουν τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες. Η εν λόγω εργαλειοθήκη θα πρέπει να περιλαμβάνει την τεχνική αρχιτεκτονική, πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες πρακτικές.

Παράλληλα με τη νομοθετική διαδικασία, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη και τον ιδιωτικό τομέα όσον αφορά τις τεχνικές πτυχές της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας. Μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», η Επιτροπή στηρίζει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου για την ψηφιακή ταυτότητα, ενώ πολλά κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει έργα για την εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας, στα εθνικά τους σχέδια στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Πολλοί πολίτες χρησιμοποιούν ήδη ψηφιακά πορτοφόλια στα έξυπνα τηλέφωνά τους για να αποθηκεύουν τις κάρτες επιβίβασής τους όταν ταξιδεύουν ή για να φυλάσσουν σε αυτά εικονικές τραπεζικές κάρτες ως βολικό μέσο πληρωμής. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας θα είναι διαθέσιμα σε όλους. Τα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας είναι προσωπικά ψηφιακά πορτοφόλια που επιτρέπουν στους πολίτες να ταυτοποιούνται, να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται δεδομένα ταυτότητας και επίσημα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται η άδεια οδήγησης, ιατρικές συνταγές ή τίτλοι εκπαίδευσης. Με το πορτοφόλι, οι πολίτες θα είναι σε θέση να αποδείξουν την ταυτότητά τους, όπου αυτό είναι απαραίτητο για να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες, να ανταλλάξουν ψηφιακά έγγραφα ή απλώς να αποδείξουν ένα συγκεκριμένο προσωπικό χαρακτηριστικό, όπως η ηλικία, χωρίς να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους ή άλλα προσωπικά τους στοιχεία. Οι πολίτες θα έχουν ανά πάσα στιγμή πλήρη έλεγχο των δεδομένων που ανταλλάσσουν.

Τι αλλάζει για τους Ευρωπαίους

Το βασικό καινοτόμο στοιχείο που προσφέρουν οι νέοι κανόνες είναι ότι όλοι θα έχουν το δικαίωμα απόκτησης ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας, το οποίο θα είναι αποδεκτό σε όλα τα κράτη μέλη. Ταυτόχρονα όμως, η έκδοσή του δεν θα είναι υποχρεωτική. Οι χρήστες θα μπορούν να ελέγχουν ποια προσωπικά δεδομένα επιθυμούν να κοινοποιήσουν σε επιγραμμικές υπηρεσίες. Ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες και ορισμένες ιδιωτικές υπηρεσίες θα είναι υποχρεωμένες να αναγνωρίζουν την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά ασφάλειάς της καθιστούν ελκυστική την αναγνώρισή της από όλους τους ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών για υπηρεσίες που απαιτούν αυστηρή επαλήθευση ταυτότητας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται έτσι νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Πού θα χρησιμοποιείται

Οι πολίτες θα μπορούν να το χρησιμοποιούν για πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές επιγραμμικές υπηρεσίες στην Ε.Ε., ιδίως σε εκείνες που απαιτούν αυστηρή επαλήθευση ταυτότητας χρήστη. Για παράδειγμα, για πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό ή για την υποβολή αίτησης για δάνειο, για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, για την εγγραφή σε πανεπιστήμιο της χώρας σας ή στο εξωτερικό και σε πολλές άλλες περιπτώσεις όπου απαιτούνται τα συνήθη μέσα ταυτοποίησης.

Τι γίνεται στην Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Ψηφιακής Ταυτότητας (European Digital Identity Wallet), μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει μια επέκταση του ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού κράτους, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης τις νέες ταυτότητες με τη μορφή πιστωτικής κάρτας, που θα χρησιμεύουν ως έγγραφο ψηφιακής ταυτοποίησης, αλλά και ως ένα προσωπικό κλειδί για κάθε πολίτη να πραγματοποιεί διαδικτυακές διοικητικές συναλλαγές τόσο με τον δημόσιο όσο και με τον ιδιωτικό τομέα.

Πριν από τα lockdowns, οι Έλληνες δεν φαινόταν ακόμη να χρησιμοποιούν ευρέως τα ψηφιακά πορτοφόλια, είναι πάντως εμφανές ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να αναπτυχθεί η αγορά αυτή, δεδομένων των νέων συνθηκών.

Ενώ οι χρεωστικές κάρτες αποτελούν τον πιο συνηθισμένο τρόπος πληρωμής online στην Ελλάδα, οι ανέπαφες πληρωμές σημειώνουν αύξηση μεταξύ των καταναλωτών, αφού είναι εφικτές χάρη στα mobile wallets, με δυνατότητα πληρωμής μέσω κινητών συσκευών.

Ο χρόνος θα δείξει εάν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της ψηφιακής ταυτότητας και τη σύνδεσή της με τα mobile wallets θα προσελκύσει το ενδιαφέρον και θα βρει πρόσφορο έδαφος στην Ελλάδα. Τούτου λεχθέντος, η ανάπτυξη στην αγορά ψηφιακών πορτοφολιών μοιάζει να είναι αναπόφευκτη και δεδομένη.

 

Πηγές: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_en

https://penneo.com/blog/european-digital-wallet/