Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην πολιτική της ΕΕ για την υγεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και προωθώντας την καινοτομία και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Κρίσιμη Απάντηση στην Πανδημία COVID-19

Το 2020, η πανδημία COVID-19 ανέδειξε την ανάγκη για αλληλεγγύη, συνεργασία και αποφασιστική δράση στην ΕΕ. Η στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια διασφάλισε την ίση πρόσβαση όλων των πολιτών στα εμβόλια. Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ επέτρεψε την ασφαλή επανέναρξη της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, ενώ το πρόγραμμα SURE βοήθησε 31 εκατομμύρια εργαζόμενους να ξεπεράσουν τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας. Επιπλέον, η ΕΕ παρείχε σχεδόν 54 δισεκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη βοήθεια στις χώρες εταίρους, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο δωρητή εμβολίων παγκοσμίως.

Δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας

Με βάση την εμπειρία από την κρίση του COVID-19, η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2020 με βασικό στόχο την προστασία της υγείας των πολιτών και την προώθηση καινοτόμων πολιτικών υγείας. Τα βασικά επιτεύγματα περιλαμβάνουν:

  • Αυστηρότερα μέτρα ασφάλειας υγείας για την καλύτερη προετοιμασία και αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων.
  • Ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση σε οικονομικά φάρμακα μέσω της μεταρρύθμισης της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ.
  • Σχέδιο για τον καρκίνο με χρηματοδότηση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
  • Καινοτόμες πρωτοβουλίες για την ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης.
  • Δράσεις για την καλύτερη ψυχική υγεία, από την προώθηση της ψυχικής ευεξίας έως τη βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και υποστήριξης.
  • Πρότυπα για την αύξηση της ασφάλειας των ασθενών και την εγγύηση της προμήθειας φαρμάκων.
  • Προσέγγιση One Health για την αντιμετώπιση μεγάλων κινδύνων για την υγεία.

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Ολιστική Προσέγγιση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη είναι καλύτερα προετοιμασμένα για μελλοντικές κρίσεις υγείας και υποστηρίζει σύγχρονες και καινοτόμες πολιτικές υγείας για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Το πρόγραμμα UE4Health παρέχει σημαντική χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών και την προώθηση της ευρωπαϊκής καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, η ΕΕ συνεχίζει να είναι ισχυρός παγκόσμιος εταίρος στη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας (EHDS)

Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης είναι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας (EHDS), ο οποίος εγκρίθηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το EHDS επιτρέπει στους πολίτες να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα δεδομένα υγείας τους σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, διευκολύνοντας παράλληλα την πρόσβαση των επαγγελματιών υγείας στους φακέλους ασθενών με τη συγκατάθεσή τους. Επίσης, προωθεί τη δευτερεύουσα χρήση των δεδομένων υγείας για σκοπούς όπως η έρευνα, οι στατιστικές και η χάραξη πολιτικής.

Συμβολή του data.europa.eu

Το data.europa.eu διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των στόχων του EHDS, φιλοξενώντας πάνω από 26.000 σύνολα δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία και παρουσιάζοντας σχεδόν 50 περιπτώσεις χρήσης. Μία αξιοσημείωτη πρωτοβουλία είναι η Πύλη Διαφάνειας στην Πορτογαλία, η οποία συγκεντρώνει δεδομένα υγείας από διάφορες οντότητες και τα καθιστά διαθέσιμα στο κοινό, δημιουργώντας διαφάνεια και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα του εθνικού συστήματος υγείας (NHS).

Ενισχύοντας την Υγειονομική Περίθαλψη

Μέσα από τις πρωτοβουλίες της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να ενισχύσει την καινοτομία και τη διαφάνεια στον τομέα της υγείας. Οι συνδυασμένες προσπάθειες έχουν ως στόχο τη δημιουργία μιας πιο υγιούς και ανθεκτικής Ευρώπης, που θα παρέχει βελτιωμένα αποτελέσματα τόσο για τους ασθενείς όσο και για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Πηγές: