Η στρατηγική GovTech Justice στοχεύει στην εδραίωση της κουλτούρας της συνεργατικής καινοτομίας με την προώθηση της μεγαλύτερης συμμετοχής του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με τους φορείς της δημόσιας δικαιοσύνης, τόσο στον εντοπισμό των προκλήσεων όσο και στην ανάπτυξη λύσεων, υποστηριζόμενων από αναδυόμενες τεχνολογίες.

Ξεκινώντας από το Πορτογαλικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, εφαρμόζεται μέσω του Justice Innovation HUB. Κινούμενη από την ανάγκη ενίσχυσης των διαρκών προσπαθειών για εκσυγχρονισμό και ψηφιακό μετασχηματισμό, η στρατηγική αποκτά πρόσθετη ώθηση από το Πορτογαλικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτή η συνεργατική προσέγγιση υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη επιτάχυνσης του ρυθμού αλλαγής στον τομέα της δικαιοσύνης.

Παρουσίαση της καινοτομίας στην πράξη

“Η στρατηγική GovTech Justice εφαρμόζεται μέσω μιας υποστηρικτικής πλατφόρμας για την παρουσίαση μιας σειράς καινοτόμων έργων. Καθένα από αυτά συντελεί στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων μετασχηματισμού. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την πλατφόρμα απομακρυσμένων υπηρεσιών, η οποία διευκολύνει αυθεντικές πράξεις όπως οι συναλλαγές ακινήτων μέσω τηλεδιάσκεψης, με έμφαση στην ηλεκτρονική πιστοποίηση και υπογραφή. Επιπλέον, έργα όπως η Πλατφόρμα Γεωγραφικών Υπηρεσιών BUPi για την κινητή τοπογράφηση γης και η ανωνυμοποίηση των δικαστικών αποφάσεων επιδεικνύουν τη δέσμευση της στρατηγικής σε πρακτικές, τεχνολογικά καθοδηγούμενες λύσεις.

Ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δικαιοσύνη

Ο Πρακτικός Οδηγός Δικαιοσύνης (GPJ) αποτελεί παράδειγμα ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης στη στρατηγική. Δρώντας ως ένας προηγμένος ευφυής οδηγός, ο GPJ ενημερώνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σχετικά με τα εργαλεία και τις υπηρεσίες δικαιοσύνης, χρησιμοποιώντας γλωσσικά μοντέλα αιχμής. Αυτή η διασταύρωση τεχνολογίας και δικαιοσύνης στοχεύει στην ενίσχυση της προσβασιμότητας και της κατανόησης.

Η συνεργασία ως καταλύτης

Κεντρική για τη στρατηγική GovTech Justice είναι η αρχή της συνεργασίας. Με την ενεργό συμμετοχή του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, η στρατηγική στοχεύει στον εντοπισμό των προκλήσεων και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Αυτό το συνεργατικό μοντέλο επιδιώκει να διασφαλίσει μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη προσέγγιση για τον μετασχηματισμό του τομέα της δικαιοσύνης.

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu/collection/govtechconnect/solution/justice-govtech-strategy/about