Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Office), το οποίο θα υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη χρήση αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), προστατεύοντας ταυτόχρονα από τους σχετικούς κινδύνους, και θέτει τα θεμέλια για ένα ενιαίο σύστημα διακυβέρνησης ΤΝ στην Ευρώπη.

Η υπηρεσία αυτή έχει ως στόχο να καταστήσει δυνατή τη μελλοντική ανάπτυξη, εφαρμογή και χρήση της ΤΝ κατά τρόπο που να προωθεί τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη και την καινοτομία, μετριάζοντας παράλληλα τους κινδύνους. Θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην εφαρμογή της Πράξης για την ΤΝ, ιδίως σε σχέση με μοντέλα ΤΝ γενικού σκοπού, θα εργαστεί επίσης για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της αξιόπιστης ΤΝ και θα θέσει την ΕΕ ως ηγέτη στις διεθνείς συζητήσεις.

Οι οργανωτικές αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ την 16 Ιουνίου. Η πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου ΤΝ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Ιουνίου.

Το Γραφείο ΤΝ καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ορισμό του συστήματος ΤΝ και τις απαγορεύσεις, οι οποίες αναμένονται έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της πράξης για την ΤΝ.

Το Γραφείο ετοιμάζεται επίσης να συντονίσει την κατάρτιση κωδίκων πρακτικής για τις υποχρεώσεις για τα μοντέλα ΤΝ γενικής χρήσης, που αναμένεται 9 μήνες μετά την έναρξη ισχύος.

Δομή και Αποστολή του Γραφείου ΤΝ

Το γραφείο ΤΝ αποτελείται από:

 • Μονάδα ρύθμισης και συμμόρφωσης που συντονίζει τη ρυθμιστική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της ομοιόμορφης εφαρμογής και επιβολής της πράξης για την ΤΝ σε ολόκληρη την Ένωση, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Η μονάδα θα συμβάλλει στις έρευνες και τις πιθανές παραβάσεις, με τη διαχείριση κυρώσεων

 • Μονάδα για την ασφάλεια της ΤΝ που επικεντρώνεται στον εντοπισμό συστημικών κινδύνων πολύ ικανών μοντέλων γενικής χρήσης, πιθανών μέτρων μετριασμού, καθώς και προσεγγίσεων αξιολόγησης και δοκιμών

 • Αριστεία στη μονάδα ΤΝ και ρομποτικής που στηρίζει και χρηματοδοτεί την έρευνα και την ανάπτυξη για την προώθηση ενός οικοσυστήματος αριστείας. Συντονίζει την πρωτοβουλία GenAI4EU, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη μοντέλων και την ενσωμάτωσή τους σε καινοτόμες εφαρμογές

 • ΤΝ για την καλή κοινωνική μονάδα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της διεθνούς δέσμευσης του Γραφείου ΤΝ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για καλή χρήση, όπως η μοντελοποίηση καιρού, οι διαγνώσεις για τον καρκίνο και τα ψηφιακά δίδυμα για την ανασυγκρότηση

 • Μονάδα συντονισμού καινοτομίας και πολιτικής για την ΤΝ, η οποία επιβλέπει την εκτέλεση της στρατηγικής της ΕΕ για την ΤΝ, παρακολουθεί τις τάσεις και τις επενδύσεις, τονώνει την υιοθέτηση της ΤΝ μέσω ενός δικτύου ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας και δημιουργεί εργοστάσια ΤΝ, και προωθεί ένα καινοτόμο οικοσύστημα με τη στήριξη ρυθμιστικών δοκιμαστηρίων και δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες.

Επικεφαλής του Γραφείου ΤΝ θα είναι ο προϊστάμενος του Γραφείου ΤΝ και θα εργάζεται υπό την καθοδήγηση ενός επικεφαλής επιστημονικού συμβούλου για τη διασφάλιση της επιστημονικής αριστείας στην αξιολόγηση μοντέλων και καινοτόμων προσεγγίσεων, καθώς και ενός συμβούλου διεθνών υποθέσεων για την παρακολούθηση της δέσμευσης για στενή συνεργασία των διεθνών εταίρων στον τομέα της αξιόπιστης ΤΝ.

Το Γραφείο ΤΝ θα απασχολεί πάνω από 140 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικών ειδικών, διοικητικών βοηθών, νομικών, ειδικών πολιτικής και οικονομολόγων.

Καθήκοντα του Γραφείου ΤΝ

1. Υποστήριξη του Νόμου για την ΤΝ και Εφαρμογή των Κανόνων Γενικής Χρήσης ΤΝ

Το Γραφείο θα διασφαλίσει τη συνεκτική εφαρμογή της Πράξης για την ΤΝ με τους εξής τρόπους:

 • Συνεισφέροντας στην συνεπή εφαρμογή του νόμου για την ΤΝ στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας συμβουλευτικών οργάνων σε επίπεδο ΕΕ

 • Αναπτύσσοντας εργαλεία, μεθοδολογίες και δείκτες για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων και της εμβέλειας των μοντέλων γενικής χρήσης ΤΝ

 • Καταρτίζοντας κώδικες πρακτικής σε συνεργασία με κορυφαίους προγραμματιστές ΤΝ, την επιστημονική κοινότητα και άλλους εμπειρογνώμονες

 • Ερευνώντας πιθανές παραβιάσεις των κανόνων και ζητώντας από τους παρόχους να λάβουν διορθωτικά μέτρα

 • Προετοιμάζοντας κατευθυντήριες γραμμές, εργαλεία και άλλους πόρους για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του νόμου για την ΤΝ και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό

Ιστορικό

Τον Απρίλιο του 2021 η Επιτροπή πρότεινε την Πράξη της ΕΕ για την ΤΝ και ένα νέο συντονισμένο σχέδιο με τα κράτη μέλη, για τη διασφάλιση της ασφάλειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και των επιχειρήσεων, ενισχύοντας παράλληλα τις επενδύσεις και την καινοτομία σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Η Πράξη της ΕΕ για την ΤΝ συμφωνήθηκε προσωρινά από τους συννομοθέτες τον Δεκέμβριο του 2023 και αποτελεί τον πρώτο ολοκληρωμένο νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως. Ο νόμος θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ έως τα τέλη Ιουλίου 2024.
Τον Ιανουάριο του 2024 η Επιτροπή δρομολόγησε δέσμη μέτρων για τη στήριξη των ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στην ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ). Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, εκδόθηκε απόφαση της Επιτροπής για τη σύσταση του Γραφείου ΤΝ.

2. Ενίσχυση της Ανάπτυξης και Χρήσης Αξιόπιστης ΤΝ

Η Επιτροπή στοχεύει να προωθήσει την αξιόπιστη ΤΝ στην εσωτερική αγορά. Το Γραφείο ΤΝ, σε συνεργασία με σχετικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και την κοινότητα των νεοφυών επιχειρήσεων, θα συμβάλλει σε αυτό με τους εξής τρόπους:

 • Προωθώντας δράσεις και πολιτικές για την αποκόμιση των κοινωνικών και οικονομικών οφελών της ΤΝ σε όλη την ΕΕ

 • Παρέχοντας συμβουλές για τις βέλτιστες πρακτικές και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε “sandbox” ΤΝ, δοκιμές στον πραγματικό κόσμο και άλλες ευρωπαϊκές δομές υποστήριξης για την υιοθέτηση της ΤΝ

 • Ενθαρρύνοντας καινοτόμα οικοσυστήματα αξιόπιστης ΤΝ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ

 • Βοηθώντας την Επιτροπή στην αξιοποίηση των μετασχηματιστικών εργαλείων ΤΝ και στην ενίσχυση της γνώσης γύρω από την ΤΝ

 

3. Ενίσχυση της Διεθνούς Συνεργασίας

Σε διεθνές επίπεδο, το Γραφείο ΤΝ θα συμβάλλει σε μια στρατηγική, συνεκτική και αποτελεσματική προσέγγιση της ΕΕ, προωθώντας:

 • Την προσέγγιση της ΕΕ για αξιόπιστη ΤΝ, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με παρόμοιους φορείς παγκοσμίως

 • Τη διεθνή συνεργασία και διακυβέρνηση στην ΤΝ, με στόχο τη συμβολή σε μια παγκόσμια προσέγγιση για την ΤΝ

 • Την ανάπτυξη και εφαρμογή διεθνών συμφωνιών για την ΤΝ, υποστηρίζοντας τα κράτη μέλη

Το Γραφείο ΤΝ θα συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαφάνειας Αλγορίθμων (ECAT) της Επιτροπής. Επιπλέον, η Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα εξασφαλίζει ισχυρή σύνδεση με την επιστημονική κοινότητα, ενώ το Συμβουλευτικό Φόρουμ θα συγκεντρώνει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη από μια ποικιλία ενδιαφερόμενων μερών.

Πηγή: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-office