Ο νόμος για τη Διαλειτουργική Ευρώπη, που τέθηκε σε ισχύ στις 11 Απριλίου, θα διευκολύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων και θα επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα. Ο νόμος είναι απαραίτητος για την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας της ΕΕ, όπως η διάθεση του 100% των βασικών δημόσιων υπηρεσιών στο διαδίκτυο έως το 2030. Η διαλειτουργικότητα είναι βασικό χαρακτηριστικό μιας λειτουργικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ψηφιακών χαρακτηριστικών της δημόσιες πολιτικές, από τη δικαιοσύνη στην υγεία και τις μεταφορές.

Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες διοικήσεις θα επωφεληθούν στο μεγαλύτερο μέρος του νέου κανονισμού όταν χρησιμοποιούν διασυνδεδεμένες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες που απαιτούν διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων. Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών περιλαμβάνουν την αμοιβαία αναγνώριση ακαδημαϊκών διπλωμάτων ή επαγγελματικών προσόντων, ανταλλαγές δεδομένων οχημάτων για οδική ασφάλεια, πρόσβαση σε δεδομένα κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με φορολογία, τελωνεία, διαπίστευση δημόσιου διαγωνισμού, ψηφιακές άδειες οδήγησης, εμπορικά μητρώα . Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων , ο νόμος αναμένεται να εξοικονομήσει έως και 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση.

Ο νόμος θα εφαρμοστεί μέσω μιας σειράς βασικών μέτρων:

  • Πολυεπίπεδο πλαίσιο διακυβέρνησης: Θα δημιουργηθείένα πολυεπίπεδο πλαίσιο συνεργασίας που θα φέρνει σε επαφή τους περισσότερους ανώτερους επαγγελματίες της ψηφιακής κυβέρνησης των κρατών μελών, καθώς και μια ευρεία κοινότητα της κοινωνίας των πολιτών, εμπειρογνωμόνων, ακαδημαϊκών και τοπικών παραγόντων, για τον καθορισμό μιας κοινής ατζέντας διαλειτουργικότητας και ενός εξελισσόμενου οικοσυστήματος κοινών λύσεων διαλειτουργικότητας . Αυτό το πλαίσιο θα διευθύνεται από το Συμβούλιο Διαλειτουργικής Ευρώπης και θα υποστηρίζεται από την Κοινότητα Διαλειτουργικής Ευρώπης.
  • Υποχρεωτικές αξιολογήσεις διαλειτουργικότητας: Οι δημόσιες υπηρεσίες θα υποβάλλονται σε υποχρεωτικές αξιολογήσεις διαλειτουργικότητας από τον Ιανουάριο του 2025, προωθώντας την έγκαιρη εξέταση των διασυνοριακών πτυχών κατά τη φάση του σχεδιασμού. Οι κατευθυντήριες γραμμές και τα εργαλεία που παρέχονται από το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και την Επιτροπή θα βοηθήσουν τους φορείς του δημόσιου τομέα στην προσπάθεια αυτή, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν 50 διοικήσεις από τοπικό έως ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση λύσεων διαλειτουργικότητας: Ο νόμος προωθεί την ανταλλαγή και επαναχρησιμοποίηση λύσεων διαλειτουργικότητας μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων μέσω της Διαλειτουργικής Ευρωπαϊκής Πύλης (Interoperable Europe Portal). Αυτή η κεντρική πλατφόρμα, η οποία βασίζεται στην υφιστάμενη πύλη Joinup, θα λειτουργήσει ως ενιαία υπηρεσία πρόσβασης σε λύσεις, μειώνοντας έτσι τον πλεονασμό και προωθώντας την αποτελεσματικότητα.
  • Υποστήριξη καινοτομίας και πολιτικής: Θα εφαρμοστούν ενισχυμένοι μηχανισμοί καινοτομίας και υποστήριξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, των ρυθμιστικών πειραμάτων για πολιτικό πείραμα, της δημόσιο-ιδιωτικής τεχνολογίας (GovTech) και των έργων υποστήριξης εφαρμογής πολιτικής, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη, δοκιμή και κλιμάκωση λύσεων.

Ο κανονισμός ισχύει για φορείς του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων και των φορέων της ΕΕ. Η εφαρμογή του νόμου για τη διαλειτουργική Ευρώπη θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Προγράμματος Ψηφιακής Ευρώπης (DIGITAL).

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu/interoperable-europe/news/interoperable-europe-act-enters-force