15-150x150

Με δύο πρόσφατες εκδόσεις, του π.δ. 77/2023 (άρθρο 11) και του π.δ 82/2023 (άρθρο 3), η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοίνωσε νέα στάδια εξέλιξης για το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών, γνωστό ως ΕΜΔΔ-Μίτος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παραπάνω Γενική Γραμματεία αναλαμβάνει πλέον την ευθύνη της διαχείρισης του μητρώου, με στόχο την ενίσχυση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των διοικητικών διαδικασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική έμφαση δίνεται στη συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., με στόχο τη συνεχή τεχνική αναβάθμιση της πλατφόρμας ΕΜΔΔ-Μίτος. Μέσω αυτής της συνεργασίας, θα επεκταθεί η λειτουργικότητα της πλατφόρμας με νέες διαλειτουργικότητες, εξυπηρετώντας έτσι ακόμη καλύτερα τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης.

Βασική προτεραιότητα παραμένει η ολοκλήρωση της καταχώρισης όλων των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών του δημοσίου στο ΕΜΔΔ-Μίτος. Επίσης, γίνεται αναζήτηση για τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών που έχουν ήδη δημοσιευθεί, προκειμένου να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Σημειώνεται ότι προς το παρόν υπάρχουν 259 διαδικασίες στο στάδιο έγκρισης από Διαχειριστές/τριες. Για τον λόγο αυτό, ενθαρρύνονται όλοι οι Διαχειριστές/τριες να ελέγξουν το αποθετήριο των διαδικασιών τους και να επισπεύσουν τις απαραίτητες εργασίες έγκρισης προκειμένου να προχωρήσουν προς δημοσίευση.

Επιπλέον, εντός του συγκεκριμένου πλαισίου, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των ρόλων των Συντακτών και των Διαχειριστών στη διαδικασία καταχώρισης διαδικασιών. Συγκεκριμένα, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει ένα νέος κύκλος επιμορφωτικών προγραμμάτων που αφορούν στο Ειδικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, με τίτλο «Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών», από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Εθνικής Δημόσιας Διοίκησης(ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ). Το πρόγραμμα προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική εφαρμογή και διαχείριση διαδικασιών:

 • Θα διεξάγεται σε μηνιαία βάση, με μεικτή ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κατά τις πρωινές ώρες και είναι διάρκειας 5 ημερών (35 ωρών).
 • Εμπεριέχει θεωρητικό και πρακτικό μέρος στο πληροφοριακό σύστημα ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ
 • Απευθύνεται αποκλειστικά στις αρμόδιες υπηρεσίες καταχώρισης, επικαιροποίησης και διαγραφής διαδικασιών στο ΕΜΔΔ-Μίτος, δηλαδή στις αρχές θεσμοθέτησης αυτών και τους φορείς που προτείνουν την σχετική νομοθεσία ή εκδίδουν τις κανονιστικές πράξεις που καθορίζουν τα βήματα και τους όρους διεκπεραίωσης των εν λόγω διοικητικών διαδικασιών.
 • Επιπρόσθετα, απευθύνεται στην κεντρική διοίκηση των εποπτευόμενων φορέων Υπουργείων που εφαρμόζουν τις διοικητικές διαδικασίες, στους οποίους εποπτευόμενους φορείς έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα καταχώρισης και επικαιροποίησης των διαδικασιών αρμοδιότητάς τους, με πράξη των Υπηρεσιακών τους Γραμματέων, ή των κατ΄αντιστοιχία αρμοδίων οργάνων, μετά και από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ολοκληρώνοντας την επιμόρφωσή τους oι εκπαιδευόμενοι/νες αποκτούν όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που σχετίζονται με την Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών (Ε.Π.Δ.Δ.), που τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις χρήσης και λειτουργίας του ΕΜΔΔ-Μίτος, με σκοπό την ποιοτική βελτίωση της καταχώρισής τους, μέσα από τις γνώσεις και τα εργαλεία που θα λάβουν από το επιμορφωτικό πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι, καθ ́ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες /ουσες εκπαιδευόμενοι/ες αποδεσμεύονται από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, λόγω αιτιολογημένης υπηρεσιακής απουσίας.


Για την υποβολή αίτησης στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

 • είσοδος στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα, https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp, όπου απαιτείται η πιστοποίηση μέσω της υπηρεσίας TAXISnet της ΓΓΠΣ
 • επικαιροποίηση στην εν λόγω πλατφόρμα του ΕΚΔΔΑ των προσωπικών και υπηρεσιακών στοιχείων ιδίως των στοιχείων επικοινωνίας.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι/ες πρέπει:

 • να φέρουν ρόλο στο πληροφοριακό σύστημα ΕΜΔΔ-Μίτος (δηλ. ή Εκτελεστικού Υπευθύνου φορέα ή Διαχειριστή ή Συντάκτη) και
 • να έχουν ανατεθειμένη ΜΗ δημοσιευμένη διαδικασία η οποία να τελεί είτε υπό επεξεργασία, είτε προς έγκριση, καθώς κατά την αίτηση συμμετοχής, θα χρειαστεί να εισάγουν τον Μοναδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΜΑΚ) αυτής.

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet) μέσω οποιουδήποτε browser (π.χ. google chrome, mozilla firefox, internet explorer/edge, safari), στην εφαρμογή Webex Meetings, ενώ θα έχουν διαδικτυακή πρόσβαση στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης MOODLE. Επίσης, ο Η/Υ θα πρέπει να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά με μικρόφωνο και υποχρεωτικά κάμερα.

Για την πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος θα ακολουθηθούν οι κάτωθι τεχνικές:

 • Τεστ αξιολόγησης γνώσεων
 • Καταχώριση/ επικαιροποίηση διαδικασίας (στο πλαίσιο του εργαστηριακού μαθήματος οι επιμορφούμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν την καταχώριση της ανατεθειμένης διαδικασίας αρμοδιότητάς τους).

Τα επιμορφωτικά προγράμματα είναι πιστοποιημένα και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση πιστοποίησης, κατόπιν αξιολόγησης. Η εκπαίδευση, που διεξάγεται πρωινές ώρες (8.00-15.00), είναι μεικτή ή από απόσταση εκπαίδευση, δηλαδή:

 • Η 1η και 2η ημέρα υλοποιούνται με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας WEBEX.
 • Η 3η και 4η ημέρα υλοποιούνται με μικτή εκπαίδευση, ως εξής:

– 4 ώρες με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (μέσω της πλατφόρμας WEBEX)

– 3 ώρες με ασύγχρονη εκπαίδευση (μέσω της πλατφόρμας Moodle και του πληροφοριακού συστήματος ΜΙΤΟΣ)

 • Η 5η ημέρα υλοποιείται δια ζώσης στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο), εξ αποστάσεως με σύγχρονη εξ αποστάσεως (για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο)

Προς πληρέστερη ενημέρωση των υποψηφίων εκπαιδευόμενων, παρατίθενται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων, για την χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023.

Α/ΑΈναρξηΛήξηΔιάρκεια (ώρες)Κωδικός
111/09/202315/09/20233580219Τ23
209/10/202313/10/20233580270Τ23
306/11/202310/11/20233580303Τ23
404/12/202304/12/20233580348Τ23

Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής πληκτρολογείτε τον παρακάτω σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/, επιλέγετε Θεματικό Κύκλο «Πληροφορικής και Ψηφιακών Υπηρεσιών» και τέλος επιλέγετε τον παραπάνω τίτλο του επιμορφωτικού προγράμματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ