Στην προσπάθεια προώθησης ενός πιο τεχνολογικά προηγμένου και αποτελεσματικού δημόσιου τομέα, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντικές εξελίξεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το Εθνικό Παρατηρητήριο Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (NIFO) 2023 αναδεικνύει τα κύρια επιτεύγματα, επικεντρώνοντας σε δύο βασικές πτυχές: Νομοθεσία για τις πολιτικές επικοινωνίες και Διαλειτουργικότητα και διαλειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες.

 
1. Νομοθεσία και πολιτικές επικοινωνίες:

Η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδείξει τη δέσμευσή της στην ατζέντα της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης μέσω της θέσπισης σχετικών νομοθετημάτων:

α) Απλοποιημένες διαδικασίες για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων – Η Ελλάδα θέσπισε Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον εξορθολογισμό της υλοποίησης έργων χαμηλής όχλησης για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων. Η απόφαση αυτή αποτελεί μια καίρια κίνηση, διευκολύνοντας την επέκταση των ψηφιακών υποδομών και της συνδεσιμότητας σε όλη την επικράτεια.

β) Διαχείριση δεδομένων μέσω του «Ευρυζωνικού χάρτη και μητρώου δικτυακών υποδομών» – Εκδόθηκε η απόφαση αριθ. 5847/2023, η οποία περιγράφει τις απαιτήσεις δεδομένων για το “Ευρυζωνικό χάρτη και μητρώο δικτυακών υποδομών”. Το μέτρο αυτό διασφαλίζει μια τυποποιημένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την υποβολή δεδομένων, προωθώντας τη διαφάνεια και την προσβασιμότητα στο ψηφιακό τοπίο.

Υποδομές

Η δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών (MITOΣ) από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενισχύει τις διοικητικές διαδικασίες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Διακυβέρνηση

Η ολοκλήρωση του τέταρτου εθνικού σχεδίου δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση και η επακόλουθη υποβολή του πέμπτου εθνικού σχεδίου δράσης για την περίοδο 2022-2024 καταδεικνύουν τη συνεχή δέσμευση για διαφανή και πολιτοκεντρική διακυβέρνηση.

 

2. Διαλειτουργικότητα και διαλειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες

Η επιδίωξη της Ελλάδας για διασυνοριακή διαλειτουργικότητα είναι εμφανής μέσω της δέσμευσής της με την πύλη του σημείου ενιαίας εξυπηρέτησης , EUGO. Η εν λόγω πλατφόρμα διευκολύνει τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές διοικητικές διαδικασίες, επιτρέποντας στουςπολίτες και τις επιχειρήσεις να διερευνούν τις ευκαιρίες και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Χάραξη πολιτικής με ψηφιακή ετοιμότητα

Οι προσπάθειες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επικαιροποίηση του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων για την αξιολόγηση της ψηφιακής ετοιμότητας, κρίνονται ως αξιέπαινες. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη φάση σχεδιασμού και υλοποίησης, που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2022, διασφαλίζει την ευθυγράμμιση του πλαισίου με την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (ΕΠΔ).

Αναδυόμενες τεχνολογίες και ΤΝ

Η εισαγωγή του νόμου 4961/2022 υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ελλάδας στις αναδυόμενες τεχνολογίες, ιδίως στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Ο νόμος θεσπίζει ένα Παρατηρητήριο Τεχνητής Νοημοσύνης, ένα μητρώο συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα και μηχανισμούς παρακολούθησης της ανάπτυξης της τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης. Αξιοσημείωτες διατάξεις περιλαμβάνουν τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και έναν μηχανισμό καταγγελιών στο πλαίσιο της Ελληνικής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

GovTech και χώροι δεδομένων

Η έναρξη λειτουργίας του ευρωπαϊκού κόμβου ψηφιακής καινοτομίας για το GovTech και τα συνεχιζόμενα εργαστήρια στο πλαίσιο του digiGOV αναδεικνύουν την αφοσίωση της Ελλάδας στην προώθηση της καινοτομίας στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Ωστόσο, επί του παρόντος δεν υπάρχει στην Ελλάδα αποκλειστικό πλαίσιο για τους Data Spaces. Οι πρωτοβουλίες δίνουν έμφαση στην προστασία των δεδομένων, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την κυριαρχία των δεδομένων και τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Ανταλλαγές δεδομένων στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης

Ο νόμος αριθ. 4727/2020 ρυθμίζει τις ανταλλαγές δεδομένων εντός των δημόσιων διοικήσεων. Πλατφόρμες όπως το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας, η Διασύνδεση μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε., το BI-Health και τα Γεωδεδομένα, συμβάλλουν στην αποτελεσματική ανταλλαγή δεδομένων.

 

Συνολικά, οι προσπάθειες της Ελλάδας, όπως περιγράφονται στο NIFO 2023, αποτελούν μια συνεκτική στρατηγική για την ψηφιοποίηση, ενισχύοντας τη θέση της ως πρωτοπόρο στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

 

Πηγη: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/NIFO_DPA_Infographic_2023_Greece_vFINAL.pdf

https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DPAF_Annex_2023_Greece_vFINAL.pdf