Σε ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός για τις ψηφιακές φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Πράξη της ΕΕ για τα δεδομένα , που τέθηκε σε ισχύ στις 11 Ιανουαρίου, μπαίνει πλέον επίσημα στο επίκεντρο, σηματοδοτώντας μια κομβική στιγμή στο τοπίο των δεδομένων της ηπείρου. Στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα, η πρωτοποριακή αυτή νομοθεσία ανταποκρίνεται στην εκθετική αύξηση του όγκου των δεδομένων, η οποία προωθείται κυρίως από την επανάσταση του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT).

Στον πυρήνα της, η πράξη της ΕΕ για τα δεδομένα αποτελεί ένα οραματικό βήμα προς τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στα δεδομένα, την προώθηση της καινοτομίας και τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις στην ψηφιακή εποχή.

Εκδημοκρατισμός της πρόσβασης στα δεδομένα

Η Πράξη Δεδομένων της ΕΕ έχει έναν πρωταρχικό στόχο: τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στα δεδομένα και της αξιοποίησής τους. Με την εξάπλωση των συνδεδεμένων συσκευών και των σχετικών υπηρεσιών, η Πράξη δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης και κοινής χρήσης των δεδομένων που παράγονται από αυτές τις συσκευές, καταρρίπτοντας τα εμπόδια και απελευθερώνοντας το τεράστιο δυναμικό των αχρησιμοποίητων βιομηχανικών δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην τόνωση της καινοτομίας, στην ενίσχυση των υπηρεσιών της μεταγενέστερης αγοράς και στη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης.

Εξισορρόπηση καινοτομίας και προστασίας

Κεντρικό ρόλο στο νόμο περί δεδομένων διαδραματίζει η λεπτή ισορροπία μεταξύ της προώθησης της καινοτομίας και της προστασίας των συμφερόντων των παραγωγών δεδομένων, ιδίως των κατασκευαστών. Η νομοθεσία διασφαλίζει ότι οι κατασκευαστές έχουν επαρκή κίνητρα για την παραγωγή δεδομένων υψηλής ποιότητας, προστατεύοντας παράλληλα τα εμπορικά τους μυστικά. Αυτό όχι μόνο ενθαρρύνει μια κουλτούρα καινοτομίας με γνώμονα τα δεδομένα, αλλά και προωθεί υπεύθυνες πρακτικές δεδομένων, ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο ψηφιακό οικοσύστημα.

Προστασία των επιχειρήσεων από αθέμιτες πρακτικές

Σε μια προσπάθεια να εξισωθούν οι ψηφιακοί όροι ανταγωνισμού, ο νόμος για τα δεδομένα εισάγει μέτρα για την προστασία των επιχειρήσεων της ΕΕ από αθέμιτες συμβατικές πρακτικές. Με την προώθηση δικαιότερων διαπραγματεύσεων, η νομοθεσία αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην ψηφιακή αγορά, ανοίγοντας το δρόμο για ένα πιο περιεκτικό και δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Προώθηση του ανταγωνισμού στο υπολογιστικό νέφος

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του υπολογιστικού νέφους στην ψηφιακή εποχή, η πράξη της ΕΕ για τα δεδομένα λαμβάνει τολμηρά μέτρα για την προώθηση της ελευθερίας επιλογής και του ανταγωνισμού στην αγορά του υπολογιστικού νέφους. Οι πελάτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να εναλλάσσονται απρόσκοπτα μεταξύ παρόχων υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, αποτρέποντας σενάρια εγκλωβισμού του προμηθευτή. Η κίνηση αυτή είναι έτοιμη να δημιουργήσει ένα πιο δυναμικό και ανταγωνιστικό τοπίο για τις υπηρεσίες νέφους, ωφελώντας τελικά τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές.

Διαλειτουργικότητα και ενοποιημένη αγορά δεδομένων

Ο νόμος για τα δεδομένα ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική Τυποποίησης της ΕΕ, εισάγοντας μέτρα για την ανάπτυξη προτύπων διαλειτουργικότητας για την κοινή χρήση δεδομένων. Αυτή η στρατηγική κίνηση ενισχύει την ευκολία της ροής δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση, ανοίγοντας το δρόμο για μια ενοποιημένη αγορά δεδομένων. Η δημιουργία αυτής της αγοράς θα ωφελήσει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις έως τους ερευνητές και τις δημόσιες διοικήσεις.

Στο σύνολο τους, τα μέτρα αυτά στο πλαίσιο της Πράξης για τα δεδομένα αποσκοπούν στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς δεδομένων εντός της ΕΕ, επιτρέποντας την ελεύθερη ροή δεδομένων σε όλους τους τομείς. Η πρωτοβουλία αυτή πρόκειται να ωφελήσει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων – από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις έως τους ερευνητές και τις δημόσιες διοικήσεις – οδηγώντας την Ευρώπη προς ένα μέλλον όπου τα δεδομένα θα αποτελούν καταλύτη για τη συνεργασία, την καινοτομία και την κοινωνική πρόοδο.

Πηγή: https://data.europa.eu/en/news-events/news/eu-data-act-new-era-data-economy-and-open-data-integration-0