Untitled design - 2023-01-26T130412.251

Οι κυβερνητικές ιστοσελίδες πληροφοριών αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τις κυβερνήσεις, οι οποίες, όλο και περισσότερο, εστιάζουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της δημόσιας διακυβέρνησης, στη βελτίωση των πρακτικών επικοινωνίας και στην επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα. Ωστόσο, ενώ σε πολλές χώρες οι δημόσιοι φορείς έχουν χρησιμοποιήσει ιστοτόπους για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών, μόνο λίγοι ιστότοποι πληροφόρησης δημοσίων φορέων φαίνεται να λειτουργούν επιτυχώς ως πηγές πληροφόρησης για τους πολίτες.

Ο ΟΟΣΑ σε πρόσφατη έκθεση του, που διατίθεται μέσω του OECD iLibrary παρουσιάζει μια πρακτική εργαλειοθήκη για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας κυβερνητικών πληροφοριών ιστότοπων, καθώς και βασικών στοιχείων για την αναβάθμιση ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων των πυλών συναλλαγών (δηλαδή, πλατφόρμες που επιτρέπουν στους χρήστες να διεξάγουν διατυπώσεις ψηφιακά). Η έκθεση περιγράφει εκτενώς το έργο της ελληνικής κυβέρνησης στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών, που αναπτύχθηκε και επεκτείνεται από την ΕΔΥΤΕ, το οποίο αποτέλεσε και το βασικό αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης που πραγματοποιήθηκε με την τεχνική βοήθεια του ΟΟΣΑ. Πέρα από την ελληνική εμπειρία, τα ευρήματα και οι συστάσεις βασίζονται σε παραδείγματα καλών πρακτικών σε χώρες του ΟΟΣΑ, όπως ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εργαλειοθήκη παρέχει ευρήματα και συστάσεις σε τρεις τομείς για τη διευκόλυνση της υλοποίησής κυβερνητικών ιστότοπων, που αναπτύσσονται σε 3 κεφάλαια:

   • Διαχείριση πόρων

   • Δομικά στοιχεία για αποτελεσματικούς ιστοτόπους πληροφοριών

   • Αναβάθμιση ενημερωτικών πυλών. Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πρακτικές πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές για τις κυβερνήσεις που επιθυμούν να εφαρμόσουν ιστοσελίδες πληροφοριών.

  Διαχείριση Πόρων

  Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των πόρων κατά τη δημιουργία ιστοσελίδων πληροφοριών, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας αυτών των ιστοσελίδων. Αυτό συνεπάγεται:

    • Ολοκληρωμένες εκτιμήσεις κόστους για την αρχική ανάπτυξη πληροφοριακών ιστοσελίδων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συντήρησης και αναβάθμισης.

    • Απαιτήσεις πόρων, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής λειτουργιών πλατφόρμας που υποστηρίζουν όλες τις σχετικές λειτουργίες – το λογισμικό που χρησιμοποιείται, τα άτομα που συμμετέχουν και το αποθηκευμένο περιεχόμενο – καθώς και τους πόρους που απαιτούνται για τη δημιουργία και την ενημέρωση περιεχομένου στην πλατφόρμα.

   Δομικά στοιχεία για αποτελεσματικούς ιστότοπους πληροφοριών

   Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει τα κύρια στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή κυβερνητικών ιστοσελίδων πληροφοριών για να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Δηλαδή:

     • Ο ιστότοπος θα πρέπει να σχεδιάζεται και να αναπτύσσεται με γνώμονα τον τελικό χρήστη, με τη συμμετοχή του στα αρχικά στάδια ανάπτυξης.

     • Οι ιστότοποι πληροφοριών πρέπει να διαθέτουν οπτικά ευχάριστες, ευνόητες αρχικές σελίδες, οι οποίες επιτρέπουν σε όλους τους χρήστες να βρίσκουν τις απαραίτητες πληροφορίες.

     • Ο ιστότοπος θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ισχυρό, φιλικό προς τον χρήστη εργαλείο αναζήτησης. Οι πληροφορίες πρέπει να οργανώνονται με σαφή και διαισθητικό τρόπο. Επιπλέον, η ιεραρχία των πληροφοριών θα πρέπει να ορίζεται σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα και να βασίζεται σε διαβουλεύσεις με πολίτες/επιχειρήσεις για να διασφαλιστεί η σαφήνεια της γλώσσας.

     • Θα πρέπει να δεσμευτούν διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι για να δοκιμάσουν τους ιστότοπους πριν από την κυκλοφορία για να διασφαλιστεί η λογοδοσία και η ενσωμάτωση διαφορετικών απόψεων (ενδιαφέροντα ή προφίλ) που συλλέγονται κατά τις φάσεις ανάπτυξης.

     • Η απόδοση των ιστοσελίδων πληροφόρησης θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά.

     • Στη συνέχεια, θα πρέπει να προταθούν και να εφαρμοστούν βελτιώσεις, τροποποιήσεις και αναβαθμίσεις (με βάση τις προαναφερθείσες αξιολογήσεις) – λαμβάνοντας υπόψη τις καλές πρακτικές, τις συμβουλές ειδικών και τις εισροές των ενδιαφερομένων χρηστών.

    Αναβάθμιση ενημερωτικών πυλών

    Το τελευταίο κεφάλαιο της έκθεσης πραγματεύεται την υιοθέτηση τεχνολογικών χαρακτηριστικών για την περαιτέρω βελτίωση των εργαλείων αναζήτησης, καθώς και την αναβάθμιση της πλατφόρμας πληροφοριών σε πύλες συναλλαγών. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

      • Σχεδιασμός και ανάπτυξη της υιοθέτησης εικονικών βοηθών για τη βελτίωση της εμπειρίας του τελικού χρήστη.

      • Ανάπτυξη μιας έκδοσης εφαρμογής για όλες τις υπηρεσίες ιστοτόπου – αυξάνοντας έτσι την προσβασιμότητα του ιστοτόπου.

      • Εξορθολογισμός της μετάβασης από ιστοσελίδες επικοινωνίας σε ιστότοπους συναλλαγών, όπου οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες και να λαμβάνουν δημόσιες υπηρεσίες.

      

     Πηγή: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac325b03-en/index.html?itemId=/content/publication/ac325b03-en