OOTS-post-01

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «άναψε το πράσινο φως» για τη δημιουργία του πρώτου Ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων , ο οποίος θα επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων διασυνοριακά. Διαθέσιμο από τα τέλη του 2023, το Once Only Technical System (OOTS) θα επιτρέπει στις δημόσιες αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ να ανταλλάσσουν επίσημα έγγραφα και δεδομένα κατόπιν αιτήματος πολιτών και επιχειρήσεων με απλοποιημένο και αποτελεσματικό τρόπο.

Χάρη στο OOTS, που συνδέει τις εθνικές πύλες, οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν ένα έγγραφο μόνο μία φορά σε μια δημόσια αρχή. Εάν μια άλλη δημόσια αρχή σε ολόκληρη την ΕΕ χρειάζεται πρόσβαση στο ίδιο έγγραφο – και με τη ρητή εξουσιοδότηση του πολίτη – θα μπορεί να το ανακτήσει μέσω του τεχνικού συστήματος Once Only.

Σήμερα, λόγω έλλειψης διαλειτουργικότητας και ψηφιακών φραγμών μεταξύ των κρατών μελών, ένας αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαίων πολιτών αναγκάζεται να παρέχει τις ίδιες πληροφορίες σε διαφορετικές αρχές, ακόμη και αν μία από αυτές διαθέτει ήδη αυτές τις πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή. Για παράδειγμα, όταν κάνουν αίτηση για μεταπτυχιακό σε ένα πανεπιστήμιο μέσω διαδικτύου, οι φοιτητές πρέπει να παρέχουν αντίγραφο του πτυχίου τους, παρόλο που αυτό το έγγραφο τηρείται ηλεκτρονικά από το πανεπιστήμιο όταν ο πολίτης αποφοίτησε.

Τα οφέλη του OOTS μπορούν να συνοψιστούν ακολούθως:

  • Λιγότερος διοικητικός φόρτος: Χάρη στο OOTS, όταν εκτελείτε μια δημόσια διαδικασία, ο δικτυακός τόπος μπορεί να αντλήσει και να επαναχρησιμοποιήσει όλα τα δικαιολογητικά που έχουν ήδη παρασχεθεί σε άλλη δημόσια διοίκηση. Δεν χρειάζεται πλέον να ανεβαίνουν χειροκίνητα τα ίδια δεδομένα επανειλημμένα.
  • Αυξημένη αποδοτικότητα: Το OOTS θα επαναχρησιμοποιήσει δομικά στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ. Για παράδειγμα, το eDelivery θα διατηρήσει υψηλά επίπεδα ποιότητας και επιδόσεων, ακόμη και αν ο αριθμός των συμμετεχόντων στο δίκτυο αυξηθεί εκθετικά, καθώς και ο αριθμός των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων. Επιπλέον, οι πολίτες θα πιστοποιούνται σε οποιαδήποτε διαδικτυακή πύλη διαδικασιών στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την εθνική τους ηλεκτρονική ταυτότητα.
  • Προστασία προσωπικών πληροφοριών: To OOTS θα απλοποιήσει σημαντικά τις διαδικτυακές διοικητικές διαδικασίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ, κατόπιν ρητού αιτήματός τους. Εναρμονίζεται πλήρως με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς θέτει τους χρήστες στο επίκεντρο του σχεδιασμού του τρόπου λειτουργίας του συστήματος.
  • Επικοινωνία σε διασυνοριακό επίπεδο: Το μοναδικό αυτό τεχνικό σύστημα θα κάνει πραγματικότητα τον πρώτο χώρο δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ, συνδέοντας τις δημόσιες αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν επίσημα έγγραφα και δεδομένα κατόπιν αιτήματος του πολίτη.
  • Μέρος της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Single Digital Gateway): Λειτουργώντας στο πλαίσιο του κανονισμού για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, το OOTS προωθεί την απλούστευση των διασυνοριακών ηλεκτρονικών διαδικασιών, διευκολύνοντας τους πολίτες να σπουδάζουν, να μετακινούνται, να εργάζονται, να συνταξιοδοτούνται ή να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε ολόκληρη την ΕΕ.

 


 

Τί είναι το OOTS

Το OOTS είναι ένα τεχνικό πλαίσιο για την κοινή χρήση δεδομένων, το οποίο ρυθμίζεται από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο χώρος δεδομένων OOTS είναι ένας πλήρως κατανεμημένος χώρος δεδομένων για αξιόπιστη κοινή χρήση μεταξύ ανεξάρτητων συστημάτων σε κάθε κράτος μέλος. Για να επιτευχθεί αυτό, το OOTS δημιουργεί ένα επίπεδο διαλειτουργικότητας που βασίζεται σε κοινά και ώριμα «δομικά στοιχεία» που προέρχονται από το Πρόγραμμα Ψηφιακής Ευρώπης .

Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιεί το δομικό στοιχείο διασυνοριακής ηλεκτρονικής αναγνώρισης eIDAS, γνωστό ως eIDAS eID . Επιπλέον, τα σημεία πρόσβασης eDelivery θα δημιουργήσουν ένα εικονικό ασφαλές δίκτυο πάνω από το δημόσιο Διαδίκτυο. Το OOTS θα είναι επίσης πλήρως συμβατό με το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Ψηφιακής Ταυτότητας ως νέο μέσο επαλήθευσης ταυτότητας στις δημόσιες υπηρεσίες που προσφέρει την επιλογή «μόνο μία φορά».

Η ευνοϊκή γνώμη των κρατών μελών σχετικά με τον εκτελεστικό κανονισμό για το OOTS σηματοδοτεί ένα βασικό ορόσημο προς την κατεύθυνση ενός διατομεακού, διασυνοριακού χώρου δεδομένων όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν θα χρειάζεται πλέον να παρέχουν τα ίδια δεδομένα στις δημόσιες αρχές πάνω από μία φορά. Το OOTS θα γίνει επαναχρησιμοποιήσιμο πρότυπο για άλλους χώρους δεδομένων που απαιτούν την ασφαλή ροή δεδομένων εντός της ΕΕ, εφαρμόζοντας λειτουργίες διατήρησης του απορρήτου, όπως το ρητό αίτημα και προεπισκόπηση του χρήστη, και υποστηρίζοντας την ευρωπαϊκή στρατηγική δεδομένων.

Άλλες πρωτοβουλίες χώρου δεδομένων διερευνούν πώς να αξιοποιήσουν την αρχιτεκτονική και την τεχνογνωσία του OOTS. Αυτή δεν είναι μόνο μια εξαιρετική ευκαιρία για να επιταχυνθεί η δημιουργία άλλων χώρων δεδομένων, με βάση κοινά δομικά στοιχεία, αλλά και ένας τρόπος μείωσης του κόστους και βελτίωσης της διαλειτουργικότητας.

Η πρωτοβουλία Once Only ,μπορεί επομένως να χρησιμεύσει ως «θεμέλιος λίθος» στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων.

 


 

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/DIGITAL/Once+Only+Technical+System

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.231.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A231%3ATOC

https://twitter.com/EU_OnceOnly