Ο Οδηγός Ανοιχτής Διακυβέρνησης – Open Gov Guide είναι το βασικό εργαλείο για στελέχη της δημόσιας διοίκησης, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και άλλους φορείς που αναζητούν προτάσεις, καλά παραδείγματα και ιδέες για δράσεις ανοιχτής διακυβέρνησης. Η νέα έκδοση του 2023 είναι ένας οδηγός προσανατολισμένος στο “πώς να” πραγματεύεται κανείς προκλήσεις σε επίπεδο OGP και αποσκοπεί στη βελτίωση της φιλοδοξίας σε τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται στη στρατηγική 2023-2028.

Ο Open Gov Guide παρουσιάζει τους τομείς πολιτικής πρώτης προτεραιότητας σύμφωνα με τη στρατηγική 2023-2028 της OGP.

Οι έξι αρχικοί τομείς πολιτικής είναι:

 • Καταπολέμηση της διαφθοράς
 • Πολιτικός χώρος
 • Κλίμα και περιβάλλον
 • Ψηφιακή διακυβέρνηση
 • Δικαιοσύνη
 • Ιδρύματα ανοικτής διακυβέρνησης

Κάθε κεφάλαιο του Οδηγού περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 • Επισκόπηση του τομέα πολιτικής και γιατί μπορεί να προωθήσει την ανοικτή διακυβέρνηση
 • Βασικοί όροι
 • Προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις
 • Παραδείγματα μεταρρυθμίσεων εντός και εκτός της OGP
 • Ενεργοί εταίροι της OGP
 • Δεδομένα συγκριτικής αξιολόγησης
 • Καθοδήγηση και πρότυπα από τη Μονάδα Υποστήριξης της OGP και άλλους οργανισμούς

Σε κάθε ενότητα, ο Οδηγός Ανοικτής Διακυβέρνησης επικεντρώνεται στα εξής:

 • Επισήμανση μεταρρυθμίσεων που αντικατοπτρίζουν τις αξίες της OGP για διαφάνεια, συμμετοχή των πολιτών και δημόσια λογοδοσία,
 • Ενσωμάτωση της συμπερίληψης σε κάθε τομέα πολιτικής- και
 • Αναφορά του ρόλου που έχουν σε κάθε μεταρρύθμιση διαφορετικές εξουσίες (εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική).

Πως να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό

Στο επίκεντρο του Open Gov Guide είναι ο κατάλογος των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων. Το τμήμα αυτό συνιστά ένα σημείο εκκίνησης για τους μεταρρυθμιστές από τη δημόσια διοίκηση και την κοινωνία πολιτών προκειμένου να εντοπίσουν τα κενά και τις καλές πρακτικές για κάθε τομέα πολιτικής.

Οι νέες προτάσεις πολιτικής θα πρέπει να προσαρμόζονται ώστε να ταιριάζουν στο τοπικό πλαίσιο και να συνδιαμορφώνονται με την κοινωνία των πολιτών και φορείς απ’ όλη τη δημόσια διοίκηση.

Πηγή: https://www.opengovpartnership.org/documents/open-gov-guide-2023/