2(6)

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ως άνω έργου, προτίθεται να αναθέσει μετά από αξιολόγηση/συνέντευξη και βαθμολόγηση των υποψηφίων τις προαναφερόμενες στον ανώτερο πίνακα συμβάσεις μίσθωσης έργου ήτοι:

  1. Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, με αντικείμενο την ανάλυση και σχεδιασμό έργων  πληροφορικής στο πλαίσιο του ως άνω έργου μέγιστης διάρκειας πέντε (5) μηνών,

2. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, με αντικείμενο την ανάλυση και σχεδιασμό έργων  πληροφορικής στο πλαίσιο του ως άνω έργου διάρκειας ενός (1) μήνα,

3. Δέκα (10) συμβάσεις μίσθωσης έργου, με αντικείμενο την ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής, στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας πέντε (5) μηνών όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία περιέχεται εδώ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και οι πλήρεις φάκελοι βιογραφικών στοιχείων υποβάλλονται στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι την 19η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα από τα ως άνω αντικείμενα υπηρεσιών, με ποινή αποκλεισμού. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου που δεν μπορεί να είναι μετά τις 19 Σεπτεμβρίου  και ώρα 15:00. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.