Screenshot 2023-07-24 133409

Σε ένα ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο, η ανάγκη για τις χώρες και τις διοικήσεις να διαφυλάσσουν την ψηφιακή τους κυριαρχία καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική. Το Κοινοβούλιο της Σαξονίας, στη Γερμανία, έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου με την υιοθέτηση της στρατηγικής του για τον ανοικτό κώδικα. Επικεφαλής της είναι ο Δρ. Daniel Gerber, εκπρόσωπος για την ψηφιοποίηση και την πολιτική δικτύων της Bündnisgrüne. Η στρατηγική αποσκοπεί στη μείωση των εξαρτήσεων από το ιδιόκτητο λογισμικό, στην προώθηση του ανοίγματος και στη δημιουργία ενός σαφούς οδικού χάρτη για τη μετάβαση σε λύσεις ανοικτού κώδικα. Παρακάτω, θα διερευνήσουμε τους στόχους, την πορεία υλοποίησης και τη διαδικασία αξιολόγησης της στρατηγικής ανοικτού κώδικα της Σαξονίας.

Ευθυγράμμιση με τον ανοικτό κώδικα: Ο πρωταρχικός στόχος της Στρατηγικής Ανοικτού Κώδικα της Σαξονίας είναι η ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας της περιοχής με τη μείωση των ανεπιθύμητων εξαρτήσεων από ιδιόκτητο λογισμικό. Η υιοθέτηση λύσεων ανοικτού κώδικα όχι μόνο ενδυναμώνει την κρατική διοίκηση, αλλά εξασφαλίζει επίσης μεγαλύτερο έλεγχο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και δεδομένων. Με την υιοθέτηση του ανοικτού κώδικα, η Σαξονία κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τη διατήρηση της αυτονομίας και την αποφυγή του εγκλωβισμού σε προμηθευτές.

Μονοπάτι υλοποίησης: Για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση, η στρατηγική επικεντρώνεται στην κατάρτιση ενός σαφούς και ιεραρχημένου σχεδίου. Θα χρησιμοποιηθούν αντικειμενικά κριτήρια για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας και των πλεονεκτημάτων της υιοθέτησης λύσεων ανοικτού κώδικα. Αυτή η προσέγγιση, με βάση τα δεδομένα, θα επιτρέπει στην κρατική διοίκηση να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις και να κατανέμει αποτελεσματικά τους πόρους. Το σχέδιο υλοποίησης θα επανεξετάζεται και θα επικαιροποιείται περιοδικά, ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες και τεχνολογίες.

Διαδικασία λήψης αποφάσεων: Η ευαισθητοποίηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της αλλαγής. Η στρατηγική αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σχετικά με τη σημασία της ψηφιακής κυριαρχίας και τα οφέλη των λύσεων ανοικτού κώδικα. Με την προώθηση του ανοίγματος σε εναλλακτικές λύσεις ανοικτού κώδικα, η κρατική διοίκηση μπορεί να ξεπεράσει την αντίσταση στην αλλαγή και να προετοιμάσει το έδαφος για την επιτυχή υιοθέτηση.

Αποδοχή: Η αποδοχή από τους χρήστες αποτελεί ζωτική πτυχή κάθε πρωτοβουλίας ψηφιακού μετασχηματισμού. Η στρατηγική ανοικτού κώδικα της Σαξονίας δίνει προτεραιότητα στην ανοικτή επικοινωνία και στη χρήση προϊόντων υψηλής ποιότητας για να διασφαλιστεί η ικανοποίηση των χρηστών και η ευκολία της μετάβασης. Με την ενεργό συμμετοχή των χρηστών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την αντιμετώπιση των ανησυχιών τους, η κρατική διοίκηση μπορεί να οικοδομήσει εμπιστοσύνη και υποστήριξη για τις νέες λύσεις ανοικτού κώδικα.

Δικτύωση: Η συνεργασία και η δικτύωση με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ομοσπονδιακών κρατιδίων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της επιχειρηματικής κοινότητας, είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τεχνογνωσίας και πόρων θα επιταχύνει την υιοθέτηση λύσεων ανοικτού κώδικα και θα προωθήσει την καινοτομία στον δημόσιο τομέα.

Προϋποθέσεις πλαισίου: Η δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής για τον ανοικτό κώδικα. Η Σαξονία στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών πλαισίου που προωθούν την προμήθεια και την ασφαλή χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή των απαραίτητων πόρων, τη νομική σαφήνεια και την τεχνική υποστήριξη για τη διευκόλυνση της μετάβασης.

Διαδικασία αξιολόγησης: Αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής είναι μια τυποποιημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση λύσεων λογισμικού, χρησιμοποιώντας κριτήρια ISO 25010. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει τόσο την ποιότητα του προϊόντος όσο και τις πτυχές της ποιότητας χρήσης, εξασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις βασίζονται σε αντικειμενικές μετρήσεις και όχι σε υποκειμενικές προτιμήσεις. Η ανταλλαγή απόψεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς και οι συγκρίσεις προϊόντων παίζουν κρίσιμο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, επιτρέποντας στην κρατική διοίκηση να κάνει ενημερωμένες επιλογές.

Ένα σημαντικό βήμα

Συμπερασματικά, η στρατηγική ανοικτού κώδικα της Σαξονίας αντιπροσωπεύει ένα βήμα προς την επίτευξη ψηφιακής κυριαρχίας και τη μείωση των εξαρτήσεων από ιδιόκτητο λογισμικό. Οι στόχοι, η πορεία υλοποίησης και η διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφονται στη στρατηγική παρέχουν έναν σαφή οδικό χάρτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κρατικής διοίκησης. Με την ενεργό συμμετοχή των υπαλλήλων και των ενδιαφερόμενων μερών και τη διατήρηση διαφανούς επικοινωνίας, η Σαξονία προωθεί την αποδοχή και επιδιώκει την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής. Καθώς η στρατηγική εξελίσσεται, η προσήλωσή της στις ευέλικτες αρχές και η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων θα ανοίξει αναμφίβολα το δρόμο για μια πιο ανοικτή, ανθεκτική και ψηφιακά κυρίαρχη Σαξονία.

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/open-source-strategy-saxon-state-administration