d1cedd81-20fe-4ce8-8c84-1c16894de984

Η Διακήρυξη, που υπεγράφη Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 παρουσιάζει τη δέσμευση της ΕΕ για έναν ασφαλή και βιώσιμο ψηφιακό μετασχηματισμό, που θέτει τους ανθρώπους στο επίκεντρο, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ. Δείχνει στους πολίτες ότι οι ευρωπαϊκές αξίες, καθώς και τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που κατοχυρώνονται στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ, πρέπει να γίνονται σεβαστά στο διαδίκτυο.

Το κείμενο της διακήρυξης, διαμορφωμένο γύρω από έξι κεφάλαια, θα καθοδηγήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις εταιρείες που ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες να κατευθύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ολόκληρο τον κόσμο βάση της προσέγγισης της ΕΕ. διασφαλίζοντας τις ευρωπαϊκές αξίες με:

  • Τοποθέτηση των ανθρώπων στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού.
  • Υποστήριξη της αλληλεγγύης και της ένταξης μέσω συνδεσιμότητας, ψηφιακής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δεξιοτήτων, δίκαιων συνθηκών εργασίας και πρόσβασης σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες·
  • Επαναλαμβάνοντας τη σημασία της ελευθερίας επιλογής και ενός δίκαιου ψηφιακού περιβάλλοντος·
  • Ενθάρρυνση της συμμετοχής στον ψηφιακό δημόσιο χώρο.
  • Αύξηση της ασφάλειας και της ενδυνάμωσης στο ψηφιακό περιβάλλον, ιδίως για τους νέους·
  • Προώθηση της βιωσιμότητας.

Τα δικαιώματα και οι αρχές της Διακήρυξης, πιο συγκεκριμένα, σημαίνουν: προσιτή και υψηλής ταχύτητας ψηφιακή συνδεσιμότητα παντού και για όλους, καλά εξοπλισμένες τάξεις και ψηφιακά καταρτισμένους δασκάλους, απρόσκοπτη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες στο διαδίκτυο, ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για παιδιά, αποσύνδεση μετά τις ώρες εργασίας, διευκόλυνση ώστε να κατανοήσουμε πληροφορίες σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των ψηφιακών προϊόντων μας, αλλά και για να ελέγξουμε πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα και σε ποιον κοινοποιούνται.

Επόμενα βήματα

Η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Διακήρυξης των ψηφιακών δικαιωμάτων και αρχών στο υψηλότερο επίπεδο αντικατοπτρίζει την κοινή πολιτική δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της να προωθήσουν και να εφαρμόσουν αυτές τις αρχές σε όλους τους τομείς της ψηφιακής ζωής και να επιτύχουν τους στόχους της ψηφιακής πυξίδας 2030 . Η Διακήρυξη θα καθοδηγήσει επίσης τις συγκεκριμένες εργασίες για το Πρόγραμμα Πολιτικής Ψηφιακής Δεκαετίας, τον μηχανισμό παρακολούθησης και συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών ψηφιακών στόχων στο τέλος αυτής της δεκαετίας. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του 2030 και για να έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα η Διακήρυξη, η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο και θα υποβάλλει έκθεση μέσω της ετήσιας έκθεσης «Κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας». Επιπλέον, η Διακήρυξη θα καθοδηγήσει την ΕΕ στις διεθνείς της σχέσεις σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης ενός ψηφιακού μετασχηματισμού που θέτει τους ανθρώπους και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρό της.

Ιστορικό

Στις 9 Μαρτίου 2021, η Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030 στην Ψηφιακή Πυξίδα της: ο ευρωπαϊκός τρόπος για την ανακοίνωση της ψηφιακής δεκαετίας . Τον Σεπτέμβριο του 2021, η Επιτροπή παρουσίασε μια πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία , ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης για την επίτευξη αυτών των ψηφιακών στόχων.

Η Επιτροπή πρότεινε τη Διακήρυξη των Ψηφιακών Δικαιωμάτων και Αρχών τον Ιανουάριο του 2022. Η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τη Διακήρυξη τον Νοέμβριο του 2022. Η Διακήρυξη προσθέτει σε προηγούμενες ψηφιακές πρωτοβουλίες από κράτη μέλη, όπως η Διακήρυξη του Ταλίν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση , τη Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ψηφιακή Κοινωνία και την Ψηφιακή Κυβέρνηση που βασίζεται στην Αξία και τη Διακήρυξη της Λισαβόνας – Ψηφιακή Δημοκρατία με έναν σκοπό.

Η Επιτροπή διεξήγαγε επίσης μια ανοιχτή δημόσια διαβούλευση η οποία έδειξε ευρεία υποστήριξη για τις ευρωπαϊκές ψηφιακές αρχές – 8 πολίτες της ΕΕ στους 10 θεωρούν χρήσιμο για την ΕΕ να καθορίσει και να προωθήσει ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα για τα ψηφιακά δικαιώματα και αρχές – καθώς και μια ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου .

Η δήλωση, και τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν, έχουν τις ρίζες τους στις συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Βασίζεται στις υφιστάμενες ψηφιακές πολιτικές, όπως η προστασία δεδομένων, η ιδιωτική ζωή ηλεκτρονικών δεδομένων, τα δικαιώματα των εργαζομένων και η νομολογία του Δικαστηρίου. Συμπληρώνει τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/15/declaration-on-digital-rights-and-principles-eu-values-and-citizens-at-the-centre-of-digital-transformation/

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-declaration-digital-rights-and-principles

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-50-2022-INIT/en/pdf

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/a-digital-future-for-europe/