home

Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών – «Μίτος» που ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον Υπουργό Ψηφιακή Διακυβέρνησης και άνοιξε προς τους πολίτες, αποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών (ΕΠΔΔ), μαζί με το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών και το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας. Η ΕΠΔΔ αποτελεί μια συνεκτική δημόσια πολιτική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, η οποία στοχεύει στη διαφάνεια, στην οικονομική ανάπτυξη και στην αποτελεσματικότερη και φιλικότερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Μέσα από τη διασύνδεση των τριών πυλώνων η Εθνική Πολιτική έρχεται να καταγράψει, να απλουστεύσει και να παρακολουθεί σε διαρκή βάση τις Διοικητικές Διαδικασίες με στόχο να μειώσει τη γραφειοκρατία προς όφελος του πολίτη αλλά και του δημοσίου.

Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών «Μίτος», το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία του οποίου, επικαιροποιείται στο νομοσχέδιο για τις αναδυόμενες τεχνολογίες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ως αποστολή να καταγράφει και να προτυποποιεί όλες τις διοικητικές διαδικασίες του Δημοσίου Τομέα, είτε αυτές είναι φυσικές, είτε ψηφιακές, με συστηματικό τρόπο.

Η πληροφορία του είναι δημόσια προσβάσιμη σε όλους, ώστε τόσο οι πολίτες όσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα βρίσκουν εύκολα και γρήγορα το σύνολο των δικαιολογητικών και ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση οποιαδήποτε διοικητικής διαδικασίας. Παράλληλα, έρχεται να μειώσει δραστικά τη γραφειοκρατία που προκύπτει από τον διαφορετικό τρόπο που εφαρμόζουν την ίδια διαδικασία οι διάφορες υπηρεσίες, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για ερμηνευτικές εγκυκλίους και εφαρμοστικές οδηγίες και αποτελώντας το “μοναδικό σημείο αλήθειας” για τις διαδικασίες.

Μέχρι σήμερα, στο «Μίτο» έχουν δημοσιευθεί πάνω από 1500 διαδικασίες, ενώ έχουν καταγραφεί και επεξεργάζονται περίπου 4.700 διαδικασίες συνολικά. Η καταχώριση γίνεται από συντάκτες που εκπροσωπούν όλα τα υπουργεία, εκπαιδεύονται και σταδιακά καταγράφουν όλες τις διαδικασίας του δημοσίου, είτε αυτές οδηγούν σε υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, είτε αφορούν την εσωτερική λειτουργία των φορέων. Η τροφοδότηση του «Μίτου» συνεχίζεται κανονικά, με στόχο εντός του 2023 να ενταχθούν όλες οι διαδικασίες στο Μητρώο, και να λειτουργήσει πλήρως ο μηχανισμός επικαιροποίησης. Έως τότε, το Μητρώο θα λειτουργεί πιλοτικά.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών θεσμοθετήθηκε για να προωθηθεί μια σύγχρονη, ευέλικτη και έξυπνη δημόσια πολιτική ανασχεδιασμού και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, η οποία επιλέγει τις παρεμβάσεις βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας και μεθοδολογίας (τυποποιημένο μοντέλο κόστους) προκειμένου να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στη μείωση του διοικητικού κόστους. Ταυτόχρονα, συλλέγει τις προτάσεις απλούστευσης των πολιτών, τις αξιολογεί και τις προτεραιοποιεί ώστε πέρα από τη μείωση του κόστους να μεγιστοποιεί και τη θετική αντίληψη των πολιτών για τις διαδικασίες του δημοσίου, μέσα από μια πολιτοκεντρική προσέγγιση ανασχεδιασμού.

Αποτελεί κεντρική δημόσια πολιτική οριζόντιας εμβέλειας, η οποία στοχεύει:

  • Στην ολιστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημοσίου προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, μέσω της καταπολέμησης της περιττής γραφειοκρατίας, κατά τις συναλλαγές ή την εν γένει σχέση τους με το κράτος και τις δημόσιες υπηρεσίες.
  • Στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις αλλαγές που επέρχονται στις διοικητικές διαδικασίες ως απόρροια των προσπαθειών απλούστευσης και ψηφιοποίησης τους, προκειμένου να επιτυγχάνονται τα μέγιστα δυνατά οφέλη.

Το ΕΠΑΔ αποτελεί συγχρόνως το οριζόντιο πλαίσιο πολιτικής για την ενίσχυση των υπηρεσιών μιας στάσης, τη βελτίωση της πρόσβασης στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και τη θέσπιση καναλιών επικοινωνίας μεταξύ Κράτους και Πολιτών. Μέχρι σήμερα, βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί 31 δράσεις από τις 100 που έχουν προγραμματιστεί.

Το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας στοχεύει να επιταχύνει τις συναλλαγές του πολίτη και των επιχειρήσεων με το Ελληνικό Δημόσιο, αντιστρέφοντας με τον τρόπο αυτό τα αρνητικά στερεότυπα και την αντίληψη για το Κράτος και την Δημόσια Διοίκηση, βελτιώνοντας εντέλει και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτό.

Βασική αποστολή του είναι η κυλιόμενη μέτρηση και αποτύπωση των διοικητικών βαρών, που προκύπτουν για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους δημοσίους υπαλλήλους, από τη νομοθεσία και τις διοικητικές πράξεις. Παράλληλα, θα συντάσσει ετήσιες αναφορές για τις τάσεις της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα, με ποσοτικούς, αλλά και ποιοτικούς δείκτες.

Η αποτίμηση των διοικητικών βαρών που προκύπτουν από μεμονωμένες δράσεις ή πρωτοβουλίες των δημοσίων φορέων θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο προώθησης της καλή νομοθέτησης και της ποιοτικής βελτίωση των κανονιστικών πλαισίων.

Η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου αποτελεί προϋπόθεση για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, τη δημιουργίας θέσεων εργασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας. Η μείωση των μη αναγκαίων διοικητικών επιβαρύνσεων και των δαπανών συμμόρφωσης θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στην αγορά και στην ανάπτυξη επιχειρήσεων.

https://diadikasies.gov.gr/