1(6)

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ως άνω έργου, προτίθεται να αναθέσει μετά από αξιολόγηση/συνέντευξη και βαθμολόγηση των υποψηφίων τις προαναφερόμενες στον ανώτερο πίνακα συμβάσεις μίσθωσης έργου ήτοι:

 1. Δεκαπέντε (15) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023
 2. Δεκαπέντε (15) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάλυση, σχεδιασμό και διαχείριση του έργου πληροφορικής στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023
 3. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάλυση, σχεδιασμό και διαχείριση του έργου πληροφορικής στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023
 4. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό, την οργάνωση, την υποστήριξη και την επικοινωνία πρωτοβουλιών ανοιχτών δράσεων ψηφιακής καινοτομίας και συμμετοχικότητας, με στόχο την ενδυνάμωση των εμπλεκόμενων μερών και ατόμων (δημόσιων λειτουργών, ενεργών πολιτών) στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023
 5. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023
 6. Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023
 7. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάλυση, σχεδιασμό και διαχείριση του έργου πληροφορικής στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023
 8. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την σχεδίαση, ανάπτυξη και παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023
 9. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την σχεδίαση, ανάπτυξη και παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023
 10. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την σχεδίαση, ανάπτυξη και παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023
 11. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τη σχεδίαση διεπαφών εφαρμογών και εμπειρίας χρήστη (UX/UI) στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023
 12. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάλυση, σχεδιασμό και διαχείριση έργων πληροφορικής στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023
 13. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την σχεδίαση, ανάπτυξη και παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023
 14. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023
 15. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την σχεδίαση, ανάπτυξη και παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023
 16. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023
 17. Τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάλυση, σχεδιασμό και διαχείριση του έργου πληροφορικής στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023
 18. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάλυση, σχεδιασμό και διαχείριση του έργου πληροφορικής στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023
 19. Τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023

όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία περιέχεται εδώ

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και οι πλήρεις φάκελοι βιογραφικών στοιχείων υποβάλλονται στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, e-mail: hr@admin.grnet.gr, τηλ. 210-7474490, το αργότερο μέχρι την 11η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου που δεν μπορεί να είναι μετά τις 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.