Στην εποχή των γρήγορων τεχνολογικών εξελίξεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να υπογραμμίζει τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού ως εργαλείου προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της κοινωνικής ένταξης. Η πρόσφατη έκθεση αναφορικά με την εφαρμογή της Διακήρυξης του Βερολίνου για το 2020, η οποία αφορά τη ψηφιακή διακυβέρνηση με βάση αξίες, παρουσιάζει μια ενθαρρυντική εικόνα της προόδου που σημείωσαν τα κράτη μέλη της ΕΕ στην πορεία τους προς τη δημιουργία προσβάσιμων, αποτελεσματικών και ασφαλών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Η Διακήρυξη του Βερολίνου, που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2020, αντιπροσωπεύει τη δέσμευση της ΕΕ να συνδυάσει τα βασικά δικαιώματα, τις δημοκρατικές αξίες και τη ψηφιακή διακυβέρνηση που βασίζεται σε αξίες, ενσωματώνοντάς τα στον ιστό της ψηφιακής κοινότητάς της. Αποτελεί έναν οδικό χάρτη για έναν ανθρωποκεντρικό ψηφιακό μετασχηματισμό, προσδίδοντας προτεραιότητα στη διαλειτουργικότητα και την προσβασιμότητα, ενώ επιδιώκει παράλληλα το φιλόδοξο στόχο της πλήρους διαθεσιμότητας βασικών δημόσιων υπηρεσιών σε ψηφιακή μορφή σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2030.

Η πρόσφατη έκθεση, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της σουηδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, εξετάζει τις προόδους που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη προς την ευθυγράμμιση με τις αρχές και τις δράσεις πολιτικής που περιγράφονται στη Διακήρυξη του Βερολίνου. Ενώ τα βήματα προόδου είναι επαινετά, η έκθεση υπογραμμίζει τομείς στους οποίους χρειάζεται περισσότερη προσοχή για ένα πραγματικά ανοιχτό και ασφαλές ψηφιακό μέλλον, χωρίς αποκλεισμούς.

Ψηφιακός αλφαβητισμός και τεχνολογική καινοτομία

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα της έκθεσης είναι η βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού των πολιτών και η εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών στις δημόσιες υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη έχουν επενδύσει ενεργά σε στρατηγικές και έργα με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των πολιτών. Μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι πολίτες ενδυναμώνονται ώστε να περιηγηθούν αποτελεσματικά στο ψηφιακό τοπίο, προωθώντας έτσι την κοινωνική ένταξη και ξεπερνώντας το ψηφιακό χάσμα.

Παράλληλα με τις προσπάθειες για τον ψηφιακό αλφαβητισμό, τα κράτη μέλη υιοθετούν επίσης ανθρωποκεντρικά συστήματα και αγκαλιάζουν τεχνολογίες αιχμής στους δημόσιους τομείς τους. Η μετάβαση αυτή αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς την υλοποίηση των στόχων που θέτει η προτεινόμενη Πράξη για τη Διαλειτουργική Ευρώπη. Με την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας σε όλες τις δημόσιες διοικήσεις, η ΕΕ τοποθετείται ως παγκόσμιος ηγέτης στη χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση των κυβερνητικών υπηρεσιών και την εξορθολογισμένη διεκπεραίωση των διαδικασιών.

Προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν

Ενώ η έκθεση αναδεικνύει αρκετές θετικές τάσεις, υπογραμμίζει επίσης τομείς που απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή. Παρά τα σημαντικά βήματα προς τον ψηφιακό αλφαβητισμό, η πρόκληση της κοινωνικής συμμετοχής και ένταξης παραμένει. Για να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι προσβάσιμα σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας, τα κράτη μέλη πρέπει να επικεντρωθούν στο να καταστήσουν τις ψηφιακές υπηρεσίες φιλικές προς τον χρήστη, ιδίως για τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες.

Επιπλέον, δεν μπορούν να παραβλεφθούν οι κρίσιμες πτυχές της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στις ψηφιακές υπηρεσίες. Η οικοδόμηση και η διατήρηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών είναι υψίστης σημασίας για την επιτυχία οποιουδήποτε ψηφιακού μετασχηματισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει να εργαστούν συλλογικά για την ενίσχυση των μέτρων κυβερνοασφάλειας και να διασφαλίσουν την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Μόνο μέσω της δημιουργίας ενός ισχυρού θεμέλιου εμπιστοσύνης μπορεί η ΕΕ να αξιοποιήσει πραγματικά το δυναμικό του ψηφιακού της μέλλοντος.

Η πορεία προς τα εμπρός

Οι γνώσεις της έκθεσης σχετικά με την πρόοδο των κρατών μελών παρέχουν πολύτιμα παραδείγματα ορθών πρακτικών που μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση για τους φορείς χάραξης πολιτικής, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Με την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, η ΕΕ μπορεί να προωθήσει ένα περιβάλλον συνεργασίας που θα επιταχύνει τον ρυθμό του ψηφιακού μετασχηματισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα τις δημοκρατικές αξίες και τις ηθικές αρχές της.

Καθώς η Διακήρυξη του Βερολίνου συνεχίζει να καθοδηγεί την ψηφιακή εξέλιξη της ΕΕ, είναι προφανές ότι το ταξίδι προς μια πλήρως ψηφιακή και διαλειτουργική κοινωνία είναι συναρπαστικό και ταυτόχρονα προκλητικό. Η δέσμευση για την προώθηση του ψηφιακού αλφαβητισμού, της καινοτομίας, της κοινωνικής ένταξης και της εμπιστοσύνης θα διαμορφώσει τη μελλοντική πορεία. Μέσω συλλογικών προσπαθειών και συνεργασίας, η ΕΕ είναι έτοιμη να αναδειχθεί σε φάρο ψηφιακής προόδου, αποδεικνύοντας πώς η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί για την οικοδόμηση ενός δίκαιου, ανεκτικού και ανθεκτικού μέλλοντος για όλους.

Εν κατακλείδι, η πρόσφατη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Διακήρυξης του Βερολίνου για το 2020 επιβεβαιώνει την αφοσίωση της ΕΕ σε ένα ψηφιακό μέλλον που δίνει προτεραιότητα στην ευημερία και στα δικαιώματα των πολιτών της. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, ο δρόμος μπροστά μας απαιτεί συνεχή αφοσίωση και συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού μιας ψηφιακής κοινωνίας που βασίζεται σε δημοκρατικές αξίες.

Πηγή: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_3867