Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας, ο μετασχηματισμός των δημόσιων διοικήσεων βρίσκεται στο προσκήνιο για τη διασφάλιση αποτελεσματικής και πολιτοκεντρικής διακυβέρνησης. Το Εθνικό Παρατηρητήριο της Διαλειτουργικότητας (NIFO) συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό το πεδίο, με την πρόσφατη σειρά ενημερωτικών δελτίων του να ρίχνει φως στην πρόοδο των ψηφιακών δημόσιων διοικήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή η ολοκληρωμένη προσπάθεια περιλαμβάνει 31 χώρες, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας μια συνολική εικόνα της πορείας τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη διαλειτουργικότητα.

Τα ενημερωτικά δελτία, το ουσιαστικό στοιχείο των πρωτοβουλιών του NIFO, προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα από την οπτική γωνία της προοπτικής για τα βήματα που έχουν γίνει στην ψηφιοποίηση και τη διαλειτουργικότητα σε κάθε χώρα. Αυτός ο θησαυρός πληροφοριών χρησιμεύει ως πολύτιμη πηγή για τα άτομα της δημόσιας διοίκησης, τους ερευνητές και τους ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έκδοση του 2023, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ πλαισιώνονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών – την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία – καθώς και την Ουκρανία.

Το ενημερωτικό δελτίο κάθε χώρας συνοδεύεται από ένα επεξηγηματικό infographic που περιλαμβάνει μια σύνοψη των κύριων λεπτομερειών. Μια νέα προσθήκη στη φετινή έκδοση είναι ένα παράρτημα, το οποίο παρέχει μια συνοπτική ενημέρωση για τρεις βασικές διαστάσεις:

Διαλειτουργικότητα και Διαλειτουργικές Δημόσιες Υπηρεσίες: Καθώς τα ψηφιακά συστήματα πολλαπλασιάζονται, η ικανότητα διαφορετικών συστημάτων να αλληλεπιδρούν αρμονικά γίνεται ουσιώδους σημασίας. Το παράρτημα αναλύει πώς οι χώρες προωθούν τη διαλειτουργικότητα και διασφαλίζουν την αποτελεσματική συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών.

Καινοτόμος Χρήση Τεχνολογιών από τον Δημόσιο Τομέα: Η τεχνολογική καινοτομία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του εκσυγχρονισμού των δημόσιων υπηρεσιών. Το παράρτημα εξετάζει εκτενώς πώς οι χώρες εκμεταλλεύονται την καινοτομία για την ανανέωση των διοικητικών τους διαδικασιών, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την εμπειρία των χρηστών.

Κοινή Χρήση Δεδομένων: Η αύξηση των δεδομένων αποτελεί πλούτο για τις κυβερνήσεις, αλλά απαιτεί υπεύθυνη και ασφαλή κοινή χρήση. Το παράρτημα διερευνά την προσέγγιση μιας χώρας στην κοινή χρήση δεδομένων, περιλαμβάνοντας έννοιες όπως τα ανοικτά δεδομένα, οι δεοντολογικοί χώροι δεδομένων και η αρχή της “Μίας Φοράς.”

Τα ενημερωτικά δελτία θα συμπληρωθούν από την έκδοση του 2023 της έκθεσης προόδου σχετικά με την ψηφιακή δημόσια διοίκηση και τη διαλειτουργικότητα. Η έκθεση αυτή αναμένεται να δημοσιευθεί από το NIFO τον Σεπτέμβριο και παρέχει μια πιο υψηλού επιπέδου επισκόπηση των κύριων εξελίξεων και τάσεων 31 χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του NIFO.

Άλλες ενδιαφέρουσες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνουν την ανάλυση του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) (ο οποίος παρακολουθεί την πρόοδο των χωρών της ΕΕ στις προσπάθειες ψηφιοποίησης) καθώς και την έκθεση αναφοράς για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που αφορά τον τρόπο με τον οποίο 35 ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.

Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στη σελίδα επισκόπησης των ενημερωτικών δελτίων.

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu/interoperable-europe/news/nifo-factsheets-2023-digital-public-administration