Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

Εφαρμογή με την οποία τα υπουργεία δύνανται να υποβάλλουν ψηφιακά την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης που θα συνοδεύει κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστική απόφαση μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας.

Know Your Customer (KYC)

Πλατφόρμα διάθεσης στοιχείων πιστοποίησης πολιτών σε επιχειρήσεις και εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία και πάντα με την εξουσιοδότηση του πολίτη, έτσι ώστε να καταργηθεί η προσκόμιση ένχαρτων δικαιολογητικών που απαιτούνται καθημερινά από επιχειρήσεις και εκδίδονται από πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου.